ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ
นักวิจัย : วุธินันท์ สุวิมลพันธุ์
คำค้น : โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต , อินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิฎราธร จิรประวัติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746357344 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

เพื่อทราบถึงทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านเครือข่ายฯ ทัศนคติที่มีต่อสินค้าที่โฆษณาผ่านเครือข่ายฯ และปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจชมโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยกำหนดระเบียบวิธีวิจัยใน 2 ลักษณะคือ การวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจำนวน 200 ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งทำการสัมภาษณ์จากผู้ใช้บริการฯ ที่เคยชมโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทจำนวน 20 คน ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่าผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทส่วนใหญ่ทราบว่ามีการโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและมีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท เห็นว่ามีประโยชน์ในการให้ข้อมูลสินค้า และมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ส่วนทัศนคติที่มีต่อตัวสินค้าที่โฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทนั้น ผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อตัวสินค้าที่โฆษณาและไม่โฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทไม่ต่างกัน ในประเด็นเรื่องปัจจัยที่กระตุ้นให้สนใจชมโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทนั้น ผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทที่เคยชมโฆษณาส่วนใหญ่กล่าวว่า สนใจชมโฆษณาเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงสนใจที่จะทราบว่ามีลักษณะและรูปแบบการโฆษณาเป็นอย่างไร มีผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทจำนวนไม่มากนักที่สนใจชมโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทโดยมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้านั้นอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่ได้รับความสนใจชมโฆษณามากคือสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในการโฆษณาสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทนั้น มีข้อเด่นพิเศษจากสื่อโฆษณาประเภทอื่น คือในการโฆษณาสินค้าบางยี่ห้อผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทได้ทันทีหากมีความพอใจในสินค้านั้น ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทบางส่วนนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยมักจะเป็นสินค้าประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทในประเทศไทยที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ให้ความสนใจการโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมองว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับการโฆษณา จึงอาจกล่าวได้ว่าการโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มในทางบวกและมีโอกาสที่จะเป็นสื่อที่จะได้รับความนิยมในอนาคต

บรรณานุกรม :
วุธินันท์ สุวิมลพันธุ์ . (2539). การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุธินันท์ สุวิมลพันธุ์ . 2539. "การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุธินันท์ สุวิมลพันธุ์ . "การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วุธินันท์ สุวิมลพันธุ์ . การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.