ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมของลมร้อนในตู้อบที่มีโครงสร้างภายในต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมของลมร้อนในตู้อบที่มีโครงสร้างภายในต่างกัน
นักวิจัย : สุกุล คุรุเสถียร
คำค้น : การไหล , ของไหล , ความร้อน -- การถ่ายเท , ตู้อบลมร้อน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมประสงค์ ศรีชัย , อังคณา สุทธิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746379917 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7616
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของลมร้อนในตู้อบ ที่มีโครงสร้างภายในต่างกันที่จำลองแบบมาจากตู้อบเลนส์แว่นตา โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็นกลุ่มหลักคือ กลุ่มที่แหล่งให้ความร้อนหลัก (Major heat source) อยู่ภายในตู้อบเช่นเดียวกับการใช้งานจริง กลุ่มที่แหล่งให้ความร้อนหลักอยู่นอกตู้อบ โดยภายในตู้อบได้จัดให้มีการแบ่งชั้นและจัดวางสิ่งกีดขวางแบบต่างๆ และกลุ่มที่มีแหล่งให้ความร้อนย่อย (Minor heat source) อยู่ภายในตู้อบ ซึ่งเป็นตัวแทนของการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน แบบคายความร้อนของโมโนเมอร์ ที่บรรจุอยู่ในแบบพิมพ์ของการผลิตเลนส์แว่นตา พร้อมทั้งศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของลมร้อนด้วย พบว่ากรณีที่ใช้ตู้อบที่มีแหล่งให้ความร้อนหลักอยู่ภายนอกตู้อบ จะมีการกระจายตัวของอุณหภูมิที่สม่ำเสมอกว่า กรณีที่ใช้ตู้อบที่มีแหล่งให้ความร้อนหลักอยู่ภายในตู้อบ ส่วนการแบ่งชั้นและวางสิ่งกีดขวางไว้ภายตู้อบนั้น ส่งผลต่อลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในตู้อบเพียงเล็กน้อย ในกรณีที่มีแหล่งให้ความร้อนย่อยอยู่ภายในห้องอบนั้น กรณีที่มีแหล่งให้ความร้อนย่อยจำนวนมากกว่า จะมีการกระจายตัวของอุณหภูมิด้อยกว่า และอัตราการไหลของลมร้อนเข้าสู่ตู้อบที่สูงกว่า จะทำให้การกระจายตัวของอุณหภูมิในตู้อบมีความสม่ำเสมอมากกว่า นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรม PHOENICS 2.1 ในการจำลองแบบการไหลของลมร้อน ในกรณีที่แหล่งให้ความร้อนย่อยอยู่ภายในตู้อบด้วย ซึ่งก็พบว่าได้ผลที่สอดคล้องกับการทดลอง โดยจะมีแนวโน้มของการกระจายตัวของอุณหภูมิในลักษณะเดียวกัน และการไหลของลมร้อนเข้าสู่ตู้อบ มีลักษณะการไหลในทิศทางตรงลงไปที่พื้นตู้อบ แล้วจึงหักเหเข้าสู่ตอนล่างของห้องอบ มีลมร้อนเพียงส่วนน้อยที่ไหลเข้าสู่ตอนบนของห้องอบ ทำให้บริเวณตอนล่างของห้องอบ มีการพาความร้อนออกไปได้ดีกว่าตอนบน บริเวณดังกล่าวจึงมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณตอนบน

บรรณานุกรม :
สุกุล คุรุเสถียร . (2540). การศึกษาพฤติกรรมของลมร้อนในตู้อบที่มีโครงสร้างภายในต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกุล คุรุเสถียร . 2540. "การศึกษาพฤติกรรมของลมร้อนในตู้อบที่มีโครงสร้างภายในต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกุล คุรุเสถียร . "การศึกษาพฤติกรรมของลมร้อนในตู้อบที่มีโครงสร้างภายในต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุกุล คุรุเสถียร . การศึกษาพฤติกรรมของลมร้อนในตู้อบที่มีโครงสร้างภายในต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.