ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นักวิจัย : สุชาดา เต่งตระกูล
คำค้น : ผู้สูงอายุ , เทปบันทึกเสียง , ความพอใจ , การเรียนรู้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , สมเชาว์ เนตรประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746373978 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7613
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และเปรียบเทียบความพอใจในการฟังแถบบันทึกเสียงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ ในการฟังแถบบันทึกเสียงชาย และการฟังแถบบันทึกเสียงหญิง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุชาย 30 คน และผู้สูงอายุหญิง 30 คน ในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความแตกต่างของความรู้ และความแตกต่างของความพอใจเป็นรายคู่ โดยหาค่า t-test สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ การเปรียบเทียบความรู้ 1. ผู้สูงอายุชายรับฟังแถบบันทึกเสียงชายจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าความรู้เดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผู้สูงอายุชายรับฟังแถบบันทึกเสียงหญิงจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าความรู้เดิมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผู้สูงอายุหญิงรับฟังแถบบันทึกเสียงชายและเสียงหญิง จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าความรู้เดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิง ฟังเสียงชายได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิง ฟังเสียงหญิง ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบความพอใจ 1. ผู้สูงอายุชายที่ฟังเสียงชาย และฟังเสียงหญิง มีความพอใจในระดับมากและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผู้สูงอายุหญิงที่ฟังเสียงชายและฟังหญิงมีความพอใจในระดับมากและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผู้สูงอายุชายกับผู้สูงอายุหญิง ที่ฟังเสียงชายมีความพอใจในระดับมากและ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผู้สูงอายุชายกับผู้สูงอายุหญิงที่ฟังเสียงมีความพอใจในระดับมากและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สุชาดา เต่งตระกูล . (2540). การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา เต่งตระกูล . 2540. "การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา เต่งตระกูล . "การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุชาดา เต่งตระกูล . การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.