ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษาต่อความรู้และคุณภาพ ของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษาต่อความรู้และคุณภาพ ของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล
นักวิจัย : ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข
คำค้น : การคลอด -- การดูแล , นักศึกษาพยาบาล , พยาบาล -- การศึกษาและการสอน , การคลอด , การทำคลอด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินตนา ยุนิพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746364286 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษาที่มีต่อความรู้ในการดูแลผู้คลอด คุณภาพของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาลในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาการพยาบาลผู้คลอด ด้านการปฏิบัติการดูแลผู้คลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดและเปรียบเทียบความรู้และคุณภาพของการดูแลผู้คลอดใน 3 ด้าน นักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ แบบของการทดลองคือ แบบ 2 กลุ่มที่มีการวัดก่อนการทดลองหลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จำนวน 32 คน จัดกลุ่มตามแผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาโดยจัดให้กลุ่มแรก 16 คน เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มหลัง 16 คน เป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองได้รับการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษา ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษา วิดีทัศน์กรณีการดูแลผู้คลอด แบบวัดความรู้ในการดูแลผู้คลอด แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาการพยาบาลผู้คลอด แบบวัดการปฏิบัติการดูแลผู้คลอดและแบบสัมภาษณ์การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอด เครื่องมือทุกชุดสร้างโดยผู้วิจัยและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าความเที่ยงของเครื่องมือแต่ละชุดเท่ากับ .60, .74, .87 และ .70 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. ความรู้ในการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาลในกลุ่มทดลองหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์สูงกว่าก่อนการทดลอง และความรู้หลังการทดลอง 1 สัปดาห์สูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความรู้และคุณภาพของการดูแลผู้คลอดด้านความสามารถในการแก้ปัญหาการพยาบาลผู้คลอดด้านการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาลภายหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ด้านการปฏิบัติการดูแลผู้คลอดหลัการทดลองทั้ง 2 ระยะของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข . (2539). ผลการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษาต่อความรู้และคุณภาพ ของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข . 2539. "ผลการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษาต่อความรู้และคุณภาพ ของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข . "ผลการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษาต่อความรู้และคุณภาพ ของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข . ผลการสอนการพยาบาลผู้คลอดโดยใช้กรณีศึกษาต่อความรู้และคุณภาพ ของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.