ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์
นักวิจัย : สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ
คำค้น : พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน , การเปิดรับข่าวสาร , การสื่อสาร , ธรรมะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จาระไน แกลโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746356666 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจข้อมูลจากชาวกรุงเทพมหานครจำนวน 600 คน ที่ได้รับการเลือกมาจาก 2 วิธีการ กล่าวคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจำแนกอย่างมีวัตถุประสงค์ คือประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสาธุชนของวัด 4 แห่ง ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของวัดทางพระพุทธศาสนา 4 ลักษณะด้วยกัน วัดละ 50 ตัวอย่าง รวม 200 ตัวอย่าง และอีก 400 ตัวอย่าง สุ่มจากผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ให้มีการกระจายของตัวแปรด้านประชากรและสถานที่เก็บข้อมูล การวิจัยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเปิดรับ ความต้องการในการเปิดรับ และผลจากการเปิดรับธรรมะในพุทธศาสนา การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการหาค่าทางสถิติ อันได้แก่ ค่าเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ค่า t-test ค่า ANOVA และ Scheffe โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างเปิดรับและต้องการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับธรรมะจากการฟัง โดยในรายละเอียดสรุปได้ว่า กลุ่ม "ผู้ไกลธรรมะ" เปิดรับข่าวสารธรรมะจากโทรทัศน์มากกว่าสื่ออย่างอื่น ในทางกลับกัน ด้านความต้องการในการเปิดรับข่าวสารด้านธรรมะ กลุ่มผู้ใกล้ศาสนากลับต้องการเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่น ในขณะที่กลุ่มผู้ไกลศาสนาต้องการเปิดรับข่าวสารธรรมะจากพระสงฆ์มากกว่าสื่ออื่น ส่วนหัวข้อธรรมะที่บุคคลทุกกลุ่มต้องการเปิดรับมากที่สุด คือ เรื่อง "กรรมดี กรรมชั่ว" 2. ในแง่ความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารและความต้องการ จากการวิจัยพบว่า สำหรับตัวแปรด้านประชากร การเปิดรับข่าวสารด้านธรรมะของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันตามความแตกต่างด้านอายุ การศึกษาและอาชีพ ส่วนในด้านความต้องการในการเปิดรับข่าวสารธรรมะ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันภายใต้ตัวแปรด้านการศึกษา รายได้ และอาชีพ 3. ผลของการเปิดรับข่าวสาร มองภายใต้ตัวแปรด้านความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับธรรมะที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปิดรับธรรมะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีความรู้และความเข้าใจความรู้สึกที่ดี และศรัทธาในพระพุทธศาสนา อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ การสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ และการดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักศีลห้า

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ . (2539). การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ . 2539. "การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ . "การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ . การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.