ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์
นักวิจัย : สมชัย จันลองจับจิต
คำค้น : หนังสือการ์ตูน , จุลสาร , การประชาสัมพันธ์ -- โรคเอดส์ , นักเรียนอาชีวศึกษา -- ไทย , การ์ตูน , การสื่อสารสาธารณสุข
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746351451 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7599
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์ ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการอ่านหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ขนาดของครอบครัว และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา กับการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 240 คน ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimentation) ด้วยวิธี One-group Pertest-Posttest Design และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากการอ่านหนังสือทั้ง 2 ประเภท นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เพิ่มขึ้นและมีทัศนคติต่อโรคเอดส์เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า ตัวแปรระดับชั้นเรียนเป็นตัวแปรเดียว ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่เพิ่มขึ้น และทัศนคติที่เหมาะสมมากขึ้น นักเรียนกลุ่มที่อ่านหนังสือการ์ตูนและนักเรียนกลุ่มที่อ่านจุลสาร ไม่มีความแตกต่างกันในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ที่เพิ่มขึ้นแต่มีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติต่อโรคเอดส์ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการอ่านหนังสือการ์ตูนและจุลสาร สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อสื่อหนังสือการ์ตูนและจุลสาร พบว่านักเรียนส่วนใหญ่พอใจกับสื่อการ์ตูนและจุลสารที่ตนได้รับ โดยให้เหตุผลว่าเป็นสื่อที่มีทั้งสาระและบันเทิง อย่างไรก็ตามนักเรียนต้องการให้มีการเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ขึ้นอีกในหนังสือการ์ตูนและจุลสาร หากมีการเผยแพร่ในครั้งต่อไป นักเรียนส่วนใหญ่สนใจที่จะรับสื่อทั้ง 2 ประเภทนี้อีก รวมทั้งจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับบุคคลใกล้ชิดต่อไป

บรรณานุกรม :
สมชัย จันลองจับจิต . (2539). การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย จันลองจับจิต . 2539. "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย จันลองจับจิต . "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมชัย จันลองจับจิต . การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.