ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
นักวิจัย : รุ่งฤดี พร้อมเพรียง
คำค้น : พฤติกรรมผู้บริโภค , การแพร่กระจายนวัตกรรม , อาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง , การสื่อสารทางการตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746367935 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7592
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบถึงลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาด ที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคต่ออาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งกับการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 5. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร ปัจจัยด้านการสื่อสารตลาดที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรม การบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 394 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ไค-สแควร์ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวโดยใช้ t-test การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสมพันธ์แบบเพียร์สัน 1. ลักษณะทางประชากรจำแนกตามเพศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 2. ปัจจัยการสื่อสารเฉพาะสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 3. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดได้แก่ ราคา รสชาติ ความสดสะอาด มีข้อความและรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ภายในกล่องอย่างชัดเจน บรรจุภัณฑ์สวยงามสะดุดตา และหาซื้อได้ง่ายมีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 4. ทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง 5. ลักษณะประชากรจำแนกตามเพศ ปัจจัยการสื่อสารการตลาด ได้แก่ ราคา รสชาติ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวกรรม การบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง

บรรณานุกรม :
รุ่งฤดี พร้อมเพรียง . (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งฤดี พร้อมเพรียง . 2539. "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งฤดี พร้อมเพรียง . "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
รุ่งฤดี พร้อมเพรียง . ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.