ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
นักวิจัย : ศรายุทธ ราชู
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด , ชลศาสตร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรพล สายพานิช , สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746389319 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Visual Basic ร่วมกับโปรแกรม Excel โดยโปรแกรมจะทำงานบนระบบปฏิบัตการ Windows 95 เพื่อใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า Computerized Hydraulic Utilities (CHU) โปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามหน้าที่และลักษณะการใช้งาน ได้แก่ 1) โปรแกรมส่วนออกแบบจะสามารถใช้ในการคำนวณความลึก ความเร็ว อัตราการไหล และรูปร่างขององค์ประกอบทางชลศาสตร์ เช่น ราง ท่อและข้อต่อ เวียร์ และประตูน้ำ เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งข้างต้นเป็นตัวแปรที่ต้องการคำนวณหาค่า โดยป้อนข้อมูลของค่าอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นค่าที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้หาค่าองค์ประกอบที่เหมาะสม ของหน่วยกระบวนการที่มีใช้เป็นประจำในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ถังตกตะกอน (Sedimentation tank) ถังเติมอากาศ (Aeartion tank) โดยผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณให้กับโปรแกรม 2) โปรแกรมส่วนวิเคราะห์จะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะทางชลศาสตร์ ของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ โดยผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลด้านรูปร่างขององค์ประกอบทางชลศาสตร์ เช่น ราง ท่อและข้อต่อ เวียร์ ตะแกรงดักขยะ และเวียร์ข้าง เป็นต้น เรียงต่อกันจากจุดเริ่มต้นที่มีน้ำเข้าสู่ระบบ จนถึงจุดน้ำออกจากระบบ โปรแกรมจะคำนวณหาค่าระดับน้ำ อัตราการไหลของแต่ละองค์ประกอบและความเร็วในองค์ประกอบประเภทท่อและราง นอกจากนี้โปรแกรมจะสามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเข้ามา เพื่อเก็บป้อนข้อมูลซึ่งสามารถเรียกมาแก้ไขหรือทบทวนภายหลังได้ สามารถนำผลลัพธ์คือ ค่าระดับน้ำในแต่ละองค์ประกอบทางชลศาสตร์ มาสร้างเป็นแผนผังแสดงระดับน้ำ (Hydraulic profile) ได้ โปรแกรม CHU จะอำนวยประโยชน์ต่อการออกแบบและการวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยช่วยลดระยะเวลาการทำงานของผู้ออกแบบ และช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทราบถึงสภาวะทางชลศาสตร์ เช่น ระดับน้ำ หรือความเร็วของน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นที่ภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบหรือปรับปรุงขนาดขององค์ประกอบทางชลศาสตร์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงอัตราการไหลที่ระบบบำบัดน้ำเสียต้องรองรับ

บรรณานุกรม :
ศรายุทธ ราชู . (2540). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรายุทธ ราชู . 2540. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรายุทธ ราชู . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ศรายุทธ ราชู . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.