ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา
นักวิจัย : โศภิต พุฒขาว
คำค้น : ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา) , ครูประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทุมพร จามรมาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390279 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

พัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษาให้มีความเชื่อถือได้ แบบวัดความเหนื่อยหน่ายที่สร้างขึ้นมีรูปแบบการวัด 2 รูปแบบ คือ แบบตรวจสอบรายการจำนวน 7 ข้อ และแบบเลือกตอบ จำนวน 25 ข้อ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 6 จำนวน 509 คน ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาคุณภาพของแบบวัด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบวัดความเหนื่อยหน่ายมีความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในของตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ และของตอนที่ 2 แบบเลือกตอบ มีค่าเท่ากับ .3024 และ .9415 ตามลำดับ 2. แบบวัดความเหนื่อยหน่ายมีความตรงเชิงจำแนก จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ตอบเหนื่อยหน่ายมาก และกลุ่มที่เหนื่อยหน่ายน้อยพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3. แบบวัดความเหนื่อยหน่ายมีความตรงเชิงโครงสร้าง จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 องค์ประกอบคือ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความอ่อนล้าทางร่างกาย ความรู้สึกตกต่ำ และความรู้สึกขัดแย้งจากงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลการวัดความเหนื่อยหน่ายมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

บรรณานุกรม :
โศภิต พุฒขาว . (2540). การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โศภิต พุฒขาว . 2540. "การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โศภิต พุฒขาว . "การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
โศภิต พุฒขาว . การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.