ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักวิจัย : โสภณ สุวรรณรัตน์
คำค้น : การกระจายอำนาจปกครอง , การปกครองท้องถิ่น , ความขัดแย้งในผลประโยชน์ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , องค์การบริหารส่วนตำบล , พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ , ประหยัด หงษ์ทองคำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384317 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายโดยตรง ผลการวิจัยพบว่า 1. สมาชิกสภาจังหวัดมีความพึงพอใจในบทบัญญัติแห่ง ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ... เนื่องจากเป็นการเพิ่มอำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้น ในขณะที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่พอใจ เนื่องจากกลัวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเข้ามาแทรกแซงอำนาจหน้าที่ของตนเอง 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายมีความเห็นเหมือนกันว่า หากร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้แล้วจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งสองฝ่าย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแตกต่างกัน คือสมาชิกสภาจังหวัดเสนอให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอให้มีการยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบซ้ำซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น

บรรณานุกรม :
โสภณ สุวรรณรัตน์ . (2540). ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ สุวรรณรัตน์ . 2540. "ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ สุวรรณรัตน์ . "ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
โสภณ สุวรรณรัตน์ . ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.