ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz.
นักวิจัย : รัตนา ภัทรธนากานต์
คำค้น : กรีนเวฟ (รายการวิทยุ) , รายการวิทยุ , วิทยุ -- การจัดรายการ , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , สื่อมวลชนกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746351311 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงตัวแปรในด้านคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการเปิดรับฟังรายการและระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการฟังรายการกรีนเวฟ พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการฟังรายการ ที่มีผลต่อการเปิดรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz. ของนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่า t-test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 1. นิสิตนักศึกษาที่มีเพศและรายได้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน มีการเปิดรับฟังรายการกรีนเวฟแตกต่างกัน 2. นิสิตนักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ, สาขาวิชาที่เรียน, รายได้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน, รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว, และบุคคลที่อาศัยร่วมอยู่ด้วยแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการฟังรายการกรีนเวฟ ไม่แตกต่างกัน 3. การเปิดรับฟังรายการกรีนเวฟ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการฟังรายการ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

บรรณานุกรม :
รัตนา ภัทรธนากานต์ . (2539). ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา ภัทรธนากานต์ . 2539. "ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา ภัทรธนากานต์ . "ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
รัตนา ภัทรธนากานต์ . ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.