ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : รัชนี ตะเภาพงศ์
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร , ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา , ครูคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746361562 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7577
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน โรงเรียนส่วนใหญ่วางแผนการใช้หลักสูตรโดยมุ่งหวังให้นักเรียน นำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ แผนการสอน กำหนดการสอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดทำเอง ส่วนปัญหาที่ประสบ ได้แก่ ครูผู้สอนขาดความรู้ และความเข้าใจในการวางแผนและการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ 2. การจัดปัจจัยและสภาพต่างๆ เพื่อการใช้หลักสูตร โรงเรียนส่วนใหญ่จัดครูเข้าสอนตามความสามารถและประสบการณ์ มีการเตรียมบุคลากรโดยการส่งครูเข้าอบรม สัมมนาทางวิชาการ ครูผู้สอนจัดทำตารางสอนเอง โรงเรียนจัดบริการสื่อ อาคารสถานที่ให้ครูผู้สอน และไม่มีการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรแก่ผู้ปกครอง มีการนิเทศการสอนโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ปัญหาที่ประสบ ได้แก่ ครูผู้สอนไม่ได้รับการอบรมในเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอน ครูมีภาระหน้าที่มาก วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ศึกษาหลักสูตรเฉพาะส่วนที่ต้องการสอน และใช้หนังสือแบบเรียนที่จัดทำโดย สสวท. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนจัดการเรียนการสอนและสอนเนื้อหาใหม่ โดยการบรรยาย ยกตัวอย่างและให้ทำแบบฝึกหัด ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน มีการฝึกทักษะโดยการจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว และเน้นให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอนจะแก้ไขทันทีที่เห็นข้อบกพร่องในชั้นเรียน และสอนซ่อมเสริมเมื่อครูและนักเรียนว่าง ครูผู้สอนวัดและประเมินผลโดยการตรวจผลงาน แบบฝึกหัด การทำการบ้านของนักเรียนปัญหาที่ประสบ ได้แก่ นักเรียนไม่เข้าใจการแก้โจทย์ปัญหา

บรรณานุกรม :
รัชนี ตะเภาพงศ์ . (2539). การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ตะเภาพงศ์ . 2539. "การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ตะเภาพงศ์ . "การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
รัชนี ตะเภาพงศ์ . การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.