ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
นักวิจัย : ปรานี สุภาภพ
คำค้น : ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , การปฏิบัติงาน , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับเขต พุทธศักราช 2537
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746352105 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7570
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับเขต ปีพุทธศักราช 2537 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการพัฒนาเด็ก จำนวน 25 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับเขต จำนวน 5 แห่ง ผลการวิจัยมีข้อค้นพบสำคัญ ดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นทั้ง 5 แห่ง ปฏิบัติงานตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้ 1) คณะกรรมการพัฒนาเด็กหาเวลาเข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในลักษณะของการเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอเมื่อว่างจากงานประจำ 2) คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีการประชุม และวางแผนงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ รวมทั้งปรึกษากับพัฒนากรประจำตำบลก่อนดำเนินการเสมอ 3) คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งจัดประชุมร่วมกับผู้ปกครองเด็ก และชาวบ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4) คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทำความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือน และทำสรุปการดำเนินงานเป็นเอกสารฝากเด็กไปให้ผู้ปกครอง 5) คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งชักชวนผู้ปกครองให้นำเด็กมาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเข้าร่วมกิจกรรมโดยการติดประกาศ หรือออกหนังสือเชิญ รวมทั้งการชักชวนแบบปากต่อปาก บางแห่งใช้วิธีการประกาศเสียงตามสาย และเข้าไปชักชวนผู้ปกครองเด็กด้วยตนเอง 6) คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง มีหลักในการแก้ไขปัญหา คือ กรณีที่เป็นปัญหาเล็กน้อย คณะกรรมการพัฒนาเด็กที่พบปัญหาจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่วนกรณีที่เป็นปัญหาซับซ้อน คณะกรรมการพัฒนาเด็กจะนำปัญหาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นทุกแห่ง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบที่ชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาเด็กได้นำประสบการณ์ บุคลิกภาพ สถานภาพ และความสามารถเฉพาะตัวมาใช้ผสมผสานในการปฏิบัติงานด้วย

บรรณานุกรม :
ปรานี สุภาภพ . (2539). การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรานี สุภาภพ . 2539. "การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรานี สุภาภพ . "การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ปรานี สุภาภพ . การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.