ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง
นักวิจัย : ประกาญจน์ เหลาอ่อน
คำค้น : การศึกษาขั้นอนุบาล -- ไทย -- ระนอง , ชาวไทยมุสลิม , ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน , สภาพแวดล้อมทางการเรียน , มุสลิม -- ไทย -- ระนอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสภาพรรณ ชยสมบัติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746351591 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7574
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาล หลายวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความสัมพันธ์ ระหว่างครูกับเด็กและบรรยากาศในชั้นเรียน การปรับตัวของเด็กกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลต่างศาสนา พบว่า 1) ครูทุกคนรับรู้ว่าตนเองและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนสามารถยอมรับเด็กที่นับถือศาสนาต่างจากตน ได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 2) ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและวิถีของชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะเรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ และยังขาดการยอมรับว่าศาสนาอิสลาม มีความสำคัญเท่าเทียมกับศาสนาพุทธ 3) ครูส่วนใหญ่ยังพยายามให้เด็กไทยมุสลิมทำกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดในแผนการจัดประสบการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานในวัฒนธรรมชั้นเรียนอนุบาลไทยพุทธ 4) ครูไม่ได้ช่วยจัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน โดยนำศาสนาอิสลามหรือวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม สอดแทรกเข้าในการเรียนการสอนปกติเลย 5) ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางศาสนา ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลต่างภาษาถิ่น พบว่า 1) ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของภาษาถิ่นและการเรียนรู้ภาษาถิ่น 2) ครูส่วนใหญ่ปฏิเสธการใช้ภาษาถิ่นของเด็กและรับรู้ว่าปัญหาการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของเด็ก 3) ครูบางคนมีปัญหาไม่สามารถสื่อความหมายกับเด็กด้วยภาษาถิ่นได้ เพราะไม่ใช่คนในพื้นที่ 4) ครูไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาภาษาถิ่นของตน ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาษาไทยกลาง

บรรณานุกรม :
ประกาญจน์ เหลาอ่อน . (2539). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกาญจน์ เหลาอ่อน . 2539. "การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกาญจน์ เหลาอ่อน . "การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ประกาญจน์ เหลาอ่อน . การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.