ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค
นักวิจัย : ปรมินทร์ อริเดช
คำค้น : จีอาร์เอ็ม , จีพีซีเอ็ม , แบบจำลองโลจิสติก , การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746364545 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้ GRM, GPCM และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค โดยการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาควิเคราะห์ตามโมเดลโลจิสติก 1, 2 และ 3 พารามิเตอร์ ส่วนการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาควิเคราะห์ตาม GRM และ GPCM กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 800 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท และมาตรประมาณค่าแบบตัวเลือกบังคับตอบ ทำการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรประมาณค่าโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL และวิเคราะห์เพื่อหาค่าฟังก์ชันสารสนเทศของมาตรประมาณค่าโดยใช้โปรแกรม MULTILOG และ PARSCALE ผลการวิจัยพบว่าในมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ทการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาคที่วิเคราะห์ตามโมเดลโลจิสติก ให้ค่าฟังก์ชันสารสนเทศสูงกว่าการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคที่วิเคราะห์ตาม GRM และ GPCM และในมาตรประมาณค่าแบบตัวเลือกบังคับตอบการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคที่วิเคราะห์ตาม GRM ให้ค่าฟังก์ชันสารสนเทศสูงกว่าการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค และการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคที่วิเคราะห์ตาม GPCM ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ปรมินทร์ อริเดช . (2539). การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรมินทร์ อริเดช . 2539. "การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรมินทร์ อริเดช . "การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ปรมินทร์ อริเดช . การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.