ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : สมฤดี วงษ์สมิง
คำค้น : กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา , สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746380265 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7562
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานกองทุน ความต้องการของนิสิตนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุน วิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนและเสนอแนวทางการพัฒนากองทุน ผลการวิจัยพบว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติดังนี้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี มีผลการเรียนดีหรือเรียนได้ ไม่มีงานประจำทำ ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ขอรับแบบและยื่นคำกู้ที่กองกิจการนิสิตนักศึกษา การคัดเลือกจะพิจารณาจากแบบคำขอกู้และการสัมภาษณ์ การให้กู้ยืมพิจารณาจากความจำเป็น ตามที่นิสิตนักศึกษาขอกู้ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี การประกาศผลผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมประกาศภายหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว และต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปทำสัญญาภายใน 30 วัน หลังจากนั้นประมาณ 60 วัน นิสิตนักศึกษาจะได้รับเงิน สำหรับปัญหาการดำเนินงานกองทุน ได้แก่ นิสิตนักศึกษาได้รับเงินล่าช้า บุคลากรไม่เพียงพอ นโยบายการดำเนินงานไม่ชัดเจน นิสิตนักศึกษาต้องการได้รับเงินภายใน 1 เดือน หลังจากทำสัญญาและต้องการกู้ยืมกองทุนอย่างต่อเนื่องในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อม นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะผู้รับทุนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วงเงินให้กู้ยืม สัญญากู้ยืมและการค้ำประกันมีความเหมาะสม แต่มีบางข้อควรปรับปรุง ด้านกระบวนการดำเนินงาน การรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผลสอดคล้องกับนโยบายกองทุน แต่ระยะเวลาการปฏิบัติงานล่าช้า ทำให้ได้รับเงินล่าช้า ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2539 ยังไม่สามารถตอบสนองนโยบายกองทุนได้อย่างทั่วถึง ในปีการศึกษา 2540 นิสิตนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินกองทุนมากขึ้น การเสนอแนวทางควรมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการแนะนำและตรวจสอบเอกสารช่วงงานเร่งด่วน

บรรณานุกรม :
สมฤดี วงษ์สมิง . (2540). การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤดี วงษ์สมิง . 2540. "การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤดี วงษ์สมิง . "การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สมฤดี วงษ์สมิง . การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.