ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สมใจ นิธินันทน์
คำค้น : การศึกษานอกระบบโรงเรียน , การตั้งคำถาม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746373951 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประเภทคำถาม ทักษะการใช้คำถามและความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามและทักษะการใช้คำถาม ของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต (บังคับ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต (บังคับ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีเรียนแบบชั้นเรียน จำนวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนผู้ใหญ่ สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 เขต จากจำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครูผู้สอนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต (บังคับ) ใช้คำถามประเภทความรู้-ความจำมากที่สุด รองลงมาเป็นคำถามประเภทความเข้าใจ และใช้คำถามประเภทการประเมินค่าน้อยที่สุด 2. ทักษะการใช้คำถามที่ครูผู้สอนใช้มากที่สุด คือ การใช้คำถามที่ครูแนะแนวทางหรือให้คำตอบทันที รองลงมาคือ การใช้คำถามที่นักศึกษาตอบคำถามเป็นหมู่คณะ และทักษะการใช้คำถามที่ครูใช้น้อยที่สุด คือ การใช้คำถามซ้อนหลายคำถาม 3. แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำถามประเภทต่างๆ ครูเข้าใจคำถามที่ต้องการคำตอบประเภทความรู้-ความจำ มากที่สุด และตอบคำถามทักษะการใช้คำถามข้อที่ถามเรื่อง วิธีการเรียกชื่อนักศึกษาตอบคำถาม ถูกต้องมากที่สุด รองลงมาคือ ประเภทคำถามที่ดีคืออะไร

บรรณานุกรม :
สมใจ นิธินันทน์ . (2540). การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมใจ นิธินันทน์ . 2540. "การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมใจ นิธินันทน์ . "การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สมใจ นิธินันทน์ . การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.