ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
นักวิจัย : สิทธิ รัตนราษี
คำค้น : ฟุตบอล , ฟุตบอล -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746375172 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาประวัติและความเป็นมาของการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2539) และศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอล เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก พ.ศ. 2539 โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอล จำนวนทั้งสิ้น 330 ชุด ได้รับคืนทั้งหมด 284 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.06 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยมีการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับประชาชน อย่างเป็นทางการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2443 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงธรรมการ ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 ทรงก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามขึ้นและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ วัตถุประสงค์การแข่งขันฟุตบอลในระยะแรกเพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลมีใจนักเลง มีความสามัคคี มีความอดทน มีความอาจหาญและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศไว้เป็นเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ได้มีการจัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอลขึ้นหลายรายการ ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์คัพ ไทยแลนด์ซอคเกอร์ลีก โตโยต้าคัพและ ม.ว.ก.คัพ เป็นต้น มีการจัดเงินรางวัลในการแข่งขันและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมุ่งให้นักฟุตบอลได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ ในปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคเอกชน ได้จัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอลกึ่งอาชีพขึ้น เพื่อที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศไทย แต่การจัดการแข่งขันมีเพียงสองครั้งก็ต้องเลิกไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคเอกชนได้จัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอลอาชีพขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย และผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสภาพและปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันครั้งนี้ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลโดยส่วนรวมพบว่า 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก พ.ศ. 2539 บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับมาก 2. สภาพการจัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก พ.ศ. 2539 ด้านการจัดดำเนินการแข่งขัน มีการติดตามการประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 95.42 ด้านสนาม อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการแข่งขันและฝึกซ้อม มีสนามแข่งขันจำนวนไม่เพียงพอ ร้อยละ 92.95 และสโมสรมีสนามฝึกซ้อมที่ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 68.94 ด้านบุคลากร ผู้ตัดสินไม่สามารถควบคุมการเล่นและดำเนินการแข่งขันได้ดีเท่าที่ควร ร้อยละ 93.31 ด้านงบประมาณและสวัสดิการ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดและดำเนินการแข่งขัน ร้อยละ 83.10 3. ปัญหาในการจัดและดำเนินการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก พ.ศ. 2539 ด้านการจัดดำเนินการแข่งขัน ด้านสนาม อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน และด้านงบประมาณและสวัสดิการ มีปัญหาในระดับมาก แต่ด้านสนาม อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อม และด้านบุคลากรมีปัญหาในระดับน้อย

บรรณานุกรม :
สิทธิ รัตนราษี . (2540). การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิ รัตนราษี . 2540. "การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิ รัตนราษี . "การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สิทธิ รัตนราษี . การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.