ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
นักวิจัย : ศิริวัฒน์ วรนาม
คำค้น : การประเมิน , การตัดสินใจ , ผู้บริหารโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746388169 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินโดยจำแนกเป็น 2 วัตถุประสงค์ย่อยคือ (1) ศึกษาสมการพยากรณ์ปริมาณการใช้ผลการประเมิน (2) ศึกษาตัวแปรจำแนกลักษณะการใช้ผลการประเมิน: การใช้แบบเป็นเครื่องมือและการใช้เชิงมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 392 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วยตัวพยากรณ์ 13 ตัว ตัวแปรเกณฑ์ 2 ตัว คือ ปริมาณการใช้และลักษณะการใช้ผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและวิเคราะห์จำแนกกลุ่มด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSSPC+ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมิน (INV) ทัศนคติต่อการประเมิน (ATT) และองค์ประกอบด้านผู้ประเมินและการดำเนินการประเมิน (FSCORE1) สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณการใช้ผลการประเมินได้ร้อยละ 30 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้แก่ Y^ = 1.35744 + 0.35234 INV + 0.00891 ATT + 0.34247 FSCORE1 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ Z^ = 0.31496 ZINV + 0.12414 ZATT + 0.31249 ZFSCORE1 ผลการวิเคราะห์จำแนกลักษณะการใช้ผลการประเมินพบว่าตัวแปรที่สามารถจำแนกกลุ่ม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการประเมิน องค์ประกอบด้านผู้ประเมินและการดำเนินการประเมิน ทัศนคติต่อการประเมินและระดับการศึกษาของผู้บริหาร สมการจำแนกที่ยอมรับได้มีค่าไอเกน = .1591, สหสัมพันธ์คานันนิคัล = .3705, ค่าสถิติ Wilk's lambda = .8627 และค่าไค-สแควร์ = 26.509 ที่องศาอิสระ = 7 โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ .0004 สมการจำแนกสามารถแยกกลุ่มผู้บริหารตามลักษณะการใช้ผลการประเมินได้ถูกต้อง 121 จาก 185 คน (65.41%)

บรรณานุกรม :
ศิริวัฒน์ วรนาม . (2540). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวัฒน์ วรนาม . 2540. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวัฒน์ วรนาม . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ศิริวัฒน์ วรนาม . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.