ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม
นักวิจัย : ศศิธร เขียวกอ
คำค้น : การประเมินความต้องการจำเป็น , วิธีการเดคัม , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746386999 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมสำหรับการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กรเอกชน และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนำเทคนิคเดคัมไปใช้ในการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และพนักงานของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการขายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่ การสำรวจหาสมรรถภาพการทำงานที่ควรพัฒนาด้วยเทคนิคเดคัม ประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามที่อิงข้อมูลจากเทคนิคเดคัมในการสร้างข้อคำถาม จัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นโดยใช้วิธีการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (2) การตรวจสอบความเหมาะสมในการนำเทคนิคเดคัมไปใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่ การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเวลา ศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเดคัมโดยใช้แบบสอบถาม และศึกษาความสอดคล้องของข้อมูล โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากกระบวนการเดคัม ผลการสำรวจของบริษัทโดยใช้แบบสอบถามกับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า การสำรวจสภาพการทำงานที่ควรพัฒนาด้วยเทคนิคเดคัมประกอบด้วย 7 สมรรถภาพ ความต้องการจำเป็นที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด คือ การบริหารเวลา นอกจากนี้ยังพบว่าเทคนิคเดคัมมีความเหมาะสมเพราะสามารถหาความต้องการจำเป็นที่แท้จริง ปฏิบัติได้ไม่ยาก รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิค ความต้องการจำเป็นที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มากกว่าความต้องการจำเป็นที่ได้จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามของบริษัท

บรรณานุกรม :
ศศิธร เขียวกอ . (2540). การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร เขียวกอ . 2540. "การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร เขียวกอ . "การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ศศิธร เขียวกอ . การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.