ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
นักวิจัย : สกุลพร ทองไพจิตร
คำค้น : หลักสูตร , การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร , สิ่งแวดล้อมศึกษา , กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746385631 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ประชากรได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยการแจ้งนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ สนับสนุนครูผู้สอนในการจัดทำกำหนดการสอนและแผนการสอน พร้อมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตร สำหรับเอกสารประกอบหลักสูตรครูผู้สอนใช้เอกสาร ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้จัดทำขึ้น ปัญหาที่พบคือ บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการใช้หลักสูตร 2. ด้านการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อการใช้หลักสูตร โรงเรียนส่วนใหญ่มีการเตรียมบุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจงหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาจัดตารางสอน โดยกำหนดให้อยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต จัดสถานที่สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา มีการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร ส่วนปัญหาที่พบ คือ จำนวนสื่อไม่เพียงพอกับความต้องการ และขาดงบประมาณในการจัดทำ 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่เตรียมการสอน โดยการศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้โอกาสผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ครูผู้สอนใช้วิธีสอนแบบอภิปราย มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน สำหรับการวัดผลประเมินผลครูผู้สอนใช้วิธีการวัดผลหลายวิธีประกอบกัน โดยมุ่งเน้นการสังเกตและผลงานนักเรียน ส่วนปัญหาที่พบคือ ครูผู้สอนทำการสอนหลายวิชา ขาดทักษะในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม และครูผู้สอนไม่สามารถประเมินผลการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา

บรรณานุกรม :
สกุลพร ทองไพจิตร . (2540). การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุลพร ทองไพจิตร . 2540. "การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุลพร ทองไพจิตร . "การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สกุลพร ทองไพจิตร . การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.