ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : ศุภกร เนียมถนอม
คำค้น : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจทิพย์ ณ สงขลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745323489 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7534
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2. องค์ประกอบหน้าจอ 3. องค์ประกอบระบบ นำทาง 4. องค์ประกอบเครื่องมือสื่อสาร 5. องค์ประกอบการควบคุมการนำเสนอรายการโทรทัศน์ 6. องค์ประกอบการ Caption. 7. องค์ประกอบประเภทของไฟล์วิดีทัศน์ 8. องค์ประกอบลักษณะการนำเสนอ ของไฟล์วีดิทัศน์ 9. องค์ประกอบโปรแกรมที่ใช้ในการรับชมไฟล์วีดิทัศน์ 10. องค์ประกอบแนวทางการ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต 11. องค์ประกอบของรายการที่เหมาะสมในการ นำเสนอบนอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่าในเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 5 เว็บเพจหลักคือโฮมเพจ, เว็บเพจแสดงประวัติ, เว็บเพจแสดงคำแนะนำในการเรียนรายวิชา, เว็บเพจ ประกาศข่าว, เว็บเพจคำถามที่พบบ่อย แต่ละเว็บเพจประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนนำทาง และส่วนท้าย โดยใช้ ตารางจัดโครงร่างและใช้ข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อประกอบในเพจ ระบบการนำทางใช้ การนำทางลักษณะเว็บ และใช้หน้าต่าง (Window) เดิมในการนำเสนอเนื้อหา โดยใช้ไฮเพอร์เท็กซ์เป็น รูปแบบการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ และใช้เมนูแบบข้อความหรือเมนูแบบ Drop drown เป็นเครื่องมือในการ นำทางบนเว็บไซต์ การติดต่อสื่อสารบนเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาควารใช้การติดต่อสื่อสารแบบ ต่างเวลา (Asytnchronous) โดยใช้เว็บบอร์ด (Web board) และอีเมล (e-mail) เป็นเครื่องมือสื่อสารบน เว็บไซต์ การควบคุมการนำเสนอไฟล์วีดิทัศน์ในเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษา การนำเสนอไฟล์วีดิทัศน์ ใช้การแบ่งส่วนไฟล์วีดิทัศน์ตามรายวิชา โดยโปรแกรม Widow Media Player และโปรแกรม Real Player มีการควบคุมอย่างน้อยที่สุดคือ ระบบควบคุมการเล่น (Play), ระบบควบคุมการหยุด (Stop) และระบบควบคุม การหยุดชั่วคราว (Pause) โดยใช้รวมกับแถบค้นหา (seek bar) โดยผลิตเป็นไฟล์วีดิทัศน์แบบOn demand โดยการนำรายการที่มีอยู่มาดัดแปลงรูปแบบไฟล์ให้เหมาะสม ในการนำเสนอเว็บไซต์คือ รูปแบบการ บรรยายประกอบเรื่อง, รูปแบบการสอนตรง และรูปแบบสารคดี

บรรณานุกรม :
ศุภกร เนียมถนอม . (2548). การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกร เนียมถนอม . 2548. "การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกร เนียมถนอม . "การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศุภกร เนียมถนอม . การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.