ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนม
นักวิจัย : ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ
คำค้น : ทันตกรรมรากฟัน -- อุปกรณ์ , คลองรากฟัน , ฟันน้ำนม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหมาย ชอบอิสระ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741741693 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7522
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วัตถุประสงค์ของการศึกษาทางคลินิกครั้งนี้ เพื่อหาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลอง รากฟันด้วยไฟฟ้าอ่านค่าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันกรามน้ำนม โดยแบ่งฟันเป็น 2 กลุ่มตามระดับการละลาย ของรากฟันกลุ่มละ 30 คลองรากฟัน กลุ่มที่ 1 คือฟันน้ำนมที่มีการละลายของรากฟันน้อยกว่าหนึ่งในหก ของความยาวรากฟันเฉลี่ย กลุ่มที่ 2 คือฟันน้ำนมที่มีการละลายของรากฟันตั้งแต่หนึ่งในหกถึงสองในหก ของความยาวรากฟันเฉลี่ย ใช้เครื่อง กำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันจับไฟล์ใส่ในคลองรากยึดไฟล์ ติดกับโพรงในตัวฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต ชนิดเหลว ในตำแหน่งที่เครื่องอ่านค่า 0.5 บาร์ ตัดด้ามไฟล์ออก แล้วถอนฟันนำมาวัดระยะทางระหว่าง ปลายไฟล์กับขอบบนสุดของรูเปิดปลายคลองรากฟันโดยใช้กล้อง จุลทรรศน์สเตอริโอ ร่วมกับโปรแกรม ออโตแคตในการวัด ความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่ง ปลายคลองรากฟันจะใช้ ระยะห่างจากปลาย ไฟล์จนถึงขอบบนสุดของรูเปิดปลายคลองรากฟัน และใช้ สถิติไคสแควร์ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่าง ระดับการละลายของรากฟันที่แตกต่างกันกับความแม่นตรง ของเครื่อง จำนวนตัวอย่าง 60 คลองรากฟัน ได้ค่าเฉลี่ยระยะทางจากปลายไฟล์ถึงขอบบนสุดของรูเปิด ปลายครองรากัน +- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ -0.266 +- 0.337 มิลลิเมตร ความแม่นตรงของเครื่อง ในช่วง +- 0.5 และ +- 1 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 73.3 และ 98.3 ตามลำดับ ในกลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยระยะทาง จากปลายไฟล์ถึงขอบบนสุดของรูเปิดปลายคลอง รากฟัน +- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ -0.253 +- 0.054 มิลลิเมตร ความแม่นตรงของเครื่องในช่วง +-.05 และ +-1 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 86.7 และ 98.3 ตามลำดับ กลุ่มที่ 2 ค่าเฉลี่ยระยะทางจากปลายไฟล์ถึง ขอบบนสุดของรูเปิดปลายคลองรากฟัน +- ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ -0.278 +- 0.069 มิลลิเมตร ความแม่นตรงของเครื่องในช่วง +-0.5 และ +-1 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 และ 100 ตามลำดับ เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์พบว่าระดับการละลายของรากฟัน ที่แตกต่างกัน 2 กลุ่มมีผลต่อความแม่นตรงในการ กำหนดตำแหน่งของเครื่องในช่วง +- 0.5 มิลลิเมตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.041)

บรรณานุกรม :
ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ . (2548). การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ . 2548. "การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ . "การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ . การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.