ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์
นักวิจัย : อนุชา เรืองสวัสดิ์
คำค้น : เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์ , เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ , เพียโซอิเล็กทริก , ทรานสดิวเซอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418353 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7520
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์ โดยศึกษาในส่วนของ วัสดุเพียโซอิเล็กทริก ส่วนท้ายของแทรนส์ดิวเซอร์ และต้นแบบเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิว เซอร์ ส่วนแรกศึกษาวัสดุเพียโซอิเล็กทริก โดยการนำผงสารเพียโซอิเล็กทริกสองชนิด คือ hard PZT (APC 840) และ soft OZT (AOC 850) มาขึ้นรูปโดยการอัดในแม่พิมพ์ทที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดแตกต่างกันคือ 20.0 25.5 และ 35.0 mm แล้วเผาชินเทอร์ในเตาเผาบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 1250 degrees Celsius เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำชิ้นงานที่ได้มาตัดและขัดให้ได้เป็นแผ่นวงกลมหนา 1.0 1.5 และ 2.0 mm แล้วทำขั้ว อิเล็กโทรดด้วย An-paste เผาในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 550 degrees Celsius เป็นเวลา 30 นาที นำ ชิ้นงานเพียโซอิเล็กทริกแต่ละขนาดของทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการเตรียม เป็นอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวซอร์ พบว่า PZT ทั้งสองชนิดมีสมบัติส่วนใหญ่สามารถนำมาเตรียมเป็น อัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์ได้ แต่เมื่อพิจารณาในเรื่องของความถี่เรโซแนนซ์ในการใช้งาน Kp และ Qm แล้วพบว่า hard PZT เหมาะสมมากกว่า โดยความถี่ของชิ้นงานที่ได้จากการศึกษาอยู่ในช่วง 80-140 kHz ส่วนถัดไปทำการศึกษาค่าอะคูสติกอิมพีแดนซ์ และ แอทเทนนิวเอชันของคอมพอสิท ระหว่างผงโลหะสอง ชนิดคือ ทองแดง และ อะลูมิเนียม กับอิพอกซีเรซิน เพื่อใชเป็นวัสดุส่วนหลังของแทรนส์ดิวเซอร์ที่จะเตรียม โดยการเพิ่มสัดส่วนของอนุภาคของผงโลหะแต่ละชนิดในคอมพอสิท พบว่าคอมพอสิททั้งสองชนิด มีค่า อะคูสติกอิมพีแดนซ์ และ แอทเทนนิวเอชันสูงขึ้นเมื่อมีสัดส่วนของอนุภาคโลหะสูงขึ้น โดยทองแดง คอมพอสิทกับอิพอกซีเรซินจะมีค่าทั้งสองสูงกว่าอะลูมิเนียมอิพอกซีเรซินเล็กน้อย แต่ทองแดงอิพอกซีเรซิน คอมพอสิทไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากมีออกไซด์เกิดขึ้นเมื่อทิ้งไว้ ดังนั้นอะลูมิเนียมอิพอกซีเรซินจึงเหมาะ สำหรับเป็นวัสดุส่วนหลังของแทรนส์ดิวเซอร์มากกว่า ในส่วนสุดท้ายเป็นการเตรียมเพียโซอิเล็กทริก อัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์ตัวอย่างจาก hard PZT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 mm และหน่า 1.0 mm โดยมี 5%อะลูมิเนียมอิพอกซีเรซิน เป็นวัสดุส่วนหลัง และมีตัวโครงแทรนส์ดิวเซอร์ทำมาจากพลาสติก พบว่า ความถี่ที่ให้ออกมาอยู่ที่ประมาณ 80 kHz โดยมีค่า BW S rel และ waveform duration ทั้งการรับและ การส่งที่ดีสามารถนำไปใช้งานได้

บรรณานุกรม :
อนุชา เรืองสวัสดิ์ . (2548). การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชา เรืองสวัสดิ์ . 2548. "การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชา เรืองสวัสดิ์ . "การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อนุชา เรืองสวัสดิ์ . การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.