ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีโฟโตอะคูสติกแบบโดเมนความถี่ สำหรับการหาค่าคุณสมบัติทางแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีโฟโตอะคูสติกแบบโดเมนความถี่ สำหรับการหาค่าคุณสมบัติทางแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
นักวิจัย : ศิริเดช บุญแสง
คำค้น : Lommel diffraction , Photoacoustic , System identification
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980072 , http://research.trf.or.th/node/2212
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยโครงการนี้ศึกษาครอบคลุมทุกส่วนที่ได้ทำการเสนอไว้ในข้อเสนอการทำวิจัย โดยผลการวิจัยที่ได้นำเสนอในรายงานนี้ เริ่มต้นจากการออกแบบวิธีการวัดสัญญาณโฟโตอะคูสติกในโดเมนความถี่ ผลการทดลองสามารถวัดสัญญาณโฟโตอะคูสติกได้ไม่ดีนักเนื่องจากระดับสัญญาณโฟโตอะคูสติกมีระดับต่ำมาก อันมีผลเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่น กำลังของเลเซอร์มีไม่เพียงพอ ทำให้ความดันโฟโตอะคูสติกมีระดับต่ำ เกินไปซึ่งเซนเซอร์ไม่สามารถตรวจจับได้ แต่กำลังของเลเซอร์มีขีดจำกัดเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานกับเนื้อเยื่อชีวภาพ อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจมาจากวงจรขยายเบื้องต้น (preamplifier) มีระดับของสัญญาณรบกวนที่สูงอยู่ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณโฟโตอะคูสติกได้ การพัฒนาแบบจำลองแบบไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite element model) เพื่อการวิเคราะห์การกระจายตัวและการเลี้ยวเบนของคลื่นโฟโตอะคูสติก ผลการทดลองเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถคำนวณค่าความดันโฟโตอะคูสติกให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้จากผลลัพธ์แบบปิดจากสมการการเคลื่อนที่ของคลื่น นอกจากนี้ยังสามารถคาดคะเนการกระจายตัวและการเลี้ยวเบนของคลื่นจากรูปแบบการกระจายตัวของความเข้มแสงเลเซอร์แบบเกาเซียน (Gaussian) ได้ด้วย และยังพบว่าการเลี้ยวเบนของคลื่นโฟโตอะคูสติกจากแหล่งกำเนิดที่มีแสงเลเซอร์เป็นแบบเกาเซียน น้อยกว่าในกรณีที่เป็นแบบ top hat การปรับปรุงแบบจำลองการกำเนิดคลื่นโฟโตอะคูสติกในส่วนที่เป็นแบบจำลองการเดินทางของคลื่น ให้สามารถวิเคราะห์สัญญาณจากตัวอย่างที่มีหลายรอยต่อได้ ผลการทดลองเป็นไปตามคาดหมาย เราได้อัลกอริทึมใหม่ในการวิเคราะห์สัญญาณอัลตร้าซาวด์ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่สามารถวัดสัญญาณโฟโตอะคูสติกได้ เราจึงไม่สามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองในการนี้ได้ ถึงแม้กระนั้นก็ตามผู้วิจัยได้ทดลองอัลกอริทึมกับการวัดคุณสมบัติการบวมตัวของไฮโดรเจลและประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีซึ่งได้นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติตามเอกสารแนบ

บรรณานุกรม :
ศิริเดช บุญแสง . (2553). การพัฒนาวิธีโฟโตอะคูสติกแบบโดเมนความถี่ สำหรับการหาค่าคุณสมบัติทางแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริเดช บุญแสง . 2553. "การพัฒนาวิธีโฟโตอะคูสติกแบบโดเมนความถี่ สำหรับการหาค่าคุณสมบัติทางแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริเดช บุญแสง . "การพัฒนาวิธีโฟโตอะคูสติกแบบโดเมนความถี่ สำหรับการหาค่าคุณสมบัติทางแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ศิริเดช บุญแสง . การพัฒนาวิธีโฟโตอะคูสติกแบบโดเมนความถี่ สำหรับการหาค่าคุณสมบัติทางแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.