ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : มาฆมาส สุทธาชีพ
คำค้น : แนวปะการัง -- ไทย -- เกาะเต่า (สุราษฎร์ธานี) , การวิเคราะห์ข้อมลระยะไกล , ปะการัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภิชัย ตั้งใจตรง , ธรรมศักดิ์ ยีมิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741421028 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7510
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎณ์ธานี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลของดาวเทียม LANDSAT 5 TM และ LANDSAT 7 ETM+ ในการประเมินสถานภาพและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการัง โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม การศึกษาสำรวจในภาคสนาม และการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ในปี พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2548 ในบริเวณหาดทรายรี อ่าวแม่หาด อ่าวโฉลกบ้านเก่า อ่าวเทียน และเกาะนางญวน โดยการใช้อัตราส่วนช่วงคลื่นในรูปสีผสมที่ให้ความแตกต่างของข้อมูล ได้แก่ 3 2 1 (RGB) วิเคราะห์และจำแนกแบบ Supervised Classification ด้วยวิธี Maximum likelihood สามารถจำแนกองค์ประกอบของแนวปะการังได้ 4 ชนิด ได้แก่ ปะการังมีชีวิต องค์ประกอบอื่นในแนวปะการังที่ไม่ใช่ปะการังมีชีวิต พื้นทรายในแนวปะการัง และหาดทราย โดยมีค่าความถูกต้องทั้งหมด (Overall accuracy) 60- 67% พื้นที่ปะการังมีชีวิตลดลงมากเนื่องจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2541 การฟื้นตัวของแนวปะการังในปี พ.ศ. 2545และพ.ศ. 2548 มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานีศึกษา โดยพื้นที่ปะการังมีชีวิตบริเวณหาดทรายรีและเกาะนางญวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในบริเวณอ่าวโฉลกบ้านเก่า อ่าวเทียน และอ่าวแม่หาด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และชาวประมง สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการท่องเที่ยว การประมง และการพัฒนาชายฝั่ง

บรรณานุกรม :
มาฆมาส สุทธาชีพ . (2548). ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาฆมาส สุทธาชีพ . 2548. "ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาฆมาส สุทธาชีพ . "ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
มาฆมาส สุทธาชีพ . ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.