ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546
นักวิจัย : คเชนทร์ เรือนทอง
คำค้น : การฆ่าคน , ยาเสพติด -- นโยบายของรัฐ , คนติดยาเสพติด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุริชัย หวันแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418361 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7505
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ประการที่หนึ่ง ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวอันเนื่องมาจากถูกฆ่าตัดตอนในสงครามยาเสพติด ประการที่สองวิเคราะห์ผลกระทบต่อทุนเดิมทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์มุ้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและประการที่สาม วิเคราะห์ผลสืบเนื่องต่อสังคมในเรื่องทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงการทำสงครามยาเสพติด การใช้วิธีวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สมาชิกในครอบครัวถูกฆ่าตัดตอนจากสงครามยาเสพติด จำนวน 10 ครอบครัว เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตายเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและเป็นตัวแทนของครอบครัวมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน จึงเกิดผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ที่ถูกฆ่าตัดตอน ทางด้านกายภาพและวัตถุ โดยการขาดแคลนปัจจัย 4 และลูกๆ สูญเสียโอกาสทางการศึกษารวมทั้งเกิดผลกระทบทางสังคมโดยที่ความสัมพันธ์กับชุมชนเปลี่ยนแปลงไป (2) สงครามยาเสพติดส่งผลกระทบต่อทุนเดิมทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ทำให้ความสัมพันธ์กับสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป หวาดกลัวหวาดระแวง หมดความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐ ลดคุณค่าของตนเองและหมดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ นอกจากนั้นยังได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่เป็นทุนทางสังคม เนื่องจากปัญหาด้านวิธีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เช่น การจัดทำบัญชีดำ การฆ่าตัดตอน การวิสามัญฆาตกรรม และจากการใช้วาทกรรมความรุนแรง และ (3) ทุนทางสังคมเกิดขึ้นท่ามกลางแก้ปัญหาจากผลกระทบ ซึ่งพบจากการช่วยเหลือกัน การเห็นอกเห็นใจกัน การไม่ซ้ำเติมกัน และที่สำคัญพบว่ามีทุนทางสังคมที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคม โดยการกระตุ้นจากกระบวนการประชาสังคมโดยมีการสื่อสารเป็นปัจจัยหนุน และเป็นเงื่อนไขสำคัญไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันของสังคม

บรรณานุกรม :
คเชนทร์ เรือนทอง . (2548). ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คเชนทร์ เรือนทอง . 2548. "ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คเชนทร์ เรือนทอง . "ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
คเชนทร์ เรือนทอง . ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.