ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : มณฑาวดี พูลเกิด
คำค้น : สื่อมวลชนในศาสนา , การเปิดรับสื่อมวลชน , ความเชื่อ , ความทันสมัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จาระไน แกลโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746364375 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเชื่อทางพุทธศาสนา การเปิดรับสื่อมวลชน และความทันสมัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ในเรื่องของความเชื่อทางศาสนา และตัวแปรอื่นๆ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความเชื่อทางศาสนากับสภาพแวดล้อมในครอบครัว และความเชื่อทางศาสนากับความใกล้ไกลศาสนา แต่พบว่าระหว่างความเชื่อและความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กัน 2. ในเรื่องของการเปิดรับสื่อมวลชน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชนกับความทันสมัยในระดับบุคคล และการเปิดรับรายการธรรมะทางสื่อมวลชนกับความเชื่อทางพุทธศาสนา แต่พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ความเชื่อทางศาสนากับการเปิดรับสื่อมวลชน 3. ในเรื่องความทันสมัยในระดับบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กันทั้งระหว่างความทันสมัย กับความเชื่อทางศาสนาของนิสิตนักศึกษา และความทันสมัยกับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา

บรรณานุกรม :
มณฑาวดี พูลเกิด . (2539). ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณฑาวดี พูลเกิด . 2539. "ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณฑาวดี พูลเกิด . "ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
มณฑาวดี พูลเกิด . ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.