ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , การแปลง (คณิตศาสตร์) , กิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322474 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดของ Thomas Cooney จำนวน 12 กิจกรรมการเรียนรู้จากนั้นผู้วิจัยได้นำกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาจำนวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 9 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยนี้ได้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 กิจกรรม โดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่านและทั้ง 15 ท่านมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 12 กิจกรรมมีความสอดคล้องกันในด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้ โดยมีค่าดัชนี IOC สูงกว่า 0.50 ทุกด้าน

บรรณานุกรม :
ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ . (2547). การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ . 2547. "การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ . "การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ . การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.