ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)
นักวิจัย : ดาริกา จารุวัฒนกิจ
คำค้น : กลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) , การสื่อสารในองค์การ , ความพอใจในการทำงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จาระไน แกลโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746368079 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์การกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ t-test One-Way Analysis of Variance ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSx ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 2. พนักงานมีความพึงพอใจในการรับข่าวสารจากแหล่งข่าวสารที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศอย่างเป็นทางการ 3. องค์ประกอบทางด้านเพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน แต่ระยะเวลาที่ทำงานในบริษัทมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน 4. สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และตัวแปรอิสระอื่นๆ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารของผู้บังคับบัญชา มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการทำงาน สำหรับการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความพึงพอใจในการทำงาน และการได้รับการติดต่อสื่อสารโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานและช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงาน

บรรณานุกรม :
ดาริกา จารุวัฒนกิจ . (2539). ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดาริกา จารุวัฒนกิจ . 2539. "ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดาริกา จารุวัฒนกิจ . "ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ดาริกา จารุวัฒนกิจ . ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.