ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : วราภรณ์ สีหนาท
คำค้น : การวัดผลทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย กาญจนวาสี , สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745323357 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7369
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1) วิเคราะห์รูปแบบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศ 2) พัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษารูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอรูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น ดำเนินการวิเคราะห์รูปแบบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศด้วย การวิเคราะห์เอกสารและตรวจสอบผลการวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ยกร่างรูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิคเดลฟายและประเมินรูปแบบสถาบันโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่ม ด้วยการใช้แบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. รูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศที่ศึกษา 4 ประเทศ คือ ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหราชาอาณาจักร จำนวน 8 หน่วยงาน มีลักษณะการดำเนินการ การบริหารงาน การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ภารกิจด้านการวิจัยและการมุ่งตอบสนองต่อผู้ใช้บริการคล้ายคลึงกันมาก หน่วยงานมีการกำหนดจุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ที่ชัดเจน แตกต่างกันที่ลักษณะองค์การ ขอบข่ายภารกิจ การมีองค์การเครือข่ายและการได้มาของงบประมาณ 2. รูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน มีการจัดโครงสร้างยืดหยุ่นตามภารกิจหลัก บริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็นองค์การเครือข่ายดำเนินการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี และ มีกลไกในการติดตามกำกับการดำเนินการในทุกระดับ

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ สีหนาท . (2548). การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ สีหนาท . 2548. "การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ สีหนาท . "การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วราภรณ์ สีหนาท . การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.