ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อธิการบดีออนไลน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มติที่ประชุมคณบดี การประชุึมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 8 มกราคม 2551 เห็นสมควรให้คณาจารย์และบุคลากรของจุฬาฯ ทุกท่านแต่งกายไว้ทุกข์จนครบ 100 วัน แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -- ผศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ -- ภารกิจของสถาบันการขนส่งทางด้านการวิจัย -- วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ฉบับแรกของประเทศไทย -- ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ -- พ.ร.บ.จุฬาฯ ฉบับใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศทางวิชาการ -- มาตรา 7 , มาตรา 8 , มาตรา 13 , มาตรา 21 -- การส่งเสริมและประยุกต์พัฒนาวิชาการวิชาชีพชั้นสูงให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

เวลา 42 นาที 38 วินาที

สาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ ฉบับใหม่ กับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ . (2551). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ . 2551. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.