ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 124

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 124
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อธิการบดีออนไลน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7330
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดี กล่าวแสดงความไว้อาลัยการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -- การปฐกฐาชุด "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร" โดย รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร -- นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ทีม Be Burnt ได้รับรางวัลชนะเลิศ True Young Producer Award ในหัวข้อ "ร่วมกันลดวิกฤติภาวะโลกร้อน" -- นิสิตจุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความในโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม -- ร่าง พ.ร.บ. จุฬาฯ พ.ศ.... -- 3 คำถามหลักเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. จุฬาฯ : เมื่อจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะมีผลกระทบต่อนิสิตหรือไม่ , เมื่อจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแลัว จะมีการนำที่ดินพระราชทานผืนนี้ไปขายหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ , ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่บุคลากรจะได้รับเมื่อจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เวลา 42 นาที 23 วินาที

ร่างพ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ....เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . (2551). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 124.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . 2551. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 124".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 124."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 124. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.