ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักวิจัย : กฤติกา ปานสีทอง
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746357948 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7325
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

จุดประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระ และพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีปัญหาการออกเสียงสระ และพยัญชนะภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย จำนวนทั้งสิ้น 8 ชุด ซึ่ง 8 เสียงนี้เป็นปัญหาต่อการออกเสียงสำหรับนักเรียนไทย ชุดฝึกต่างๆ ถูกสร้างขึ้นสำหรับฝึกนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูหรือผู้ฝึก เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการออกเสียงของนักเรียนแต่ละคน แต่ละชุดใช้เวลาในการฝึก 3 ชั่วโมง และประกอบด้วย 1) คู่มือครู 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์การออกเสียง 3) แบบฝึกทักษะการออกเสียง 4) สื่อประกอบการฝึกออกเสียง ได้แก่ รูปภาพ และ เทป ชุดฝึกต่างๆ ได้รับการพัฒนาหลายครั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และท้ายสุดได้รับการประเมินโดยการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า ชุดฝึกแต่ละชุดช่วยให้นักเรียนแก้ไขปัญหาการออกเสียงได้ คะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์การออกเสียงของชุดฝึกแต่ละชุดหลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
กฤติกา ปานสีทอง . (2539). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติกา ปานสีทอง . 2539. "การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติกา ปานสีทอง . "การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
กฤติกา ปานสีทอง . การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.