ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย
นักวิจัย : กรรณิการ์ เจนพึ่งพร
คำค้น : กองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย , หลักสูตร , การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746358413 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน โรงเรียนมีการวางแผนการใช้หลักสูตร ผู้บริหารและครูผู้สอนศึกษารายละเอียดของหลักสูตรโดยการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้าร่วมสัมมนา มีการจัดเตรียมบุคลากร จัดเตรียมสถานที่ จัดหาวัสดุหลักสูตรไว้บริการแก่ครูผู้สอน จัดให้มีการนิเทศติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครู มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ความไม่พร้อมของโรงเรียนในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณไม่เพียงพอ 2. การจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนเตรียมบุคลากร โดยส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม มีการจัดตารางสอน จัดครูเข้าสอน โดยคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ของครู เตรียมอาคารสถานที่สำหรับการใช้หลักสูตร นิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอน/ผู้ปกครอง/ นักเรียนได้เข้าใจ ปัญหาที่พบคือ ครูขาดความรู้ และทักษะในการสอน ครูไม่เห็นความสำคัญของการนิเทศ และผู้รับการนิเทศไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 3. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเตรียมการสอน โดยการศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการใช้กระบวนการ 9 ชั้น โดยเลือกเทคนิคให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา มีการวัดและประเมินผลการเรียน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ เจนพึ่งพร . (2539). การใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ เจนพึ่งพร . 2539. "การใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ เจนพึ่งพร . "การใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
กรรณิการ์ เจนพึ่งพร . การใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.