ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง
นักวิจัย : ขนิษฐา กางอิ่ม
คำค้น : รัฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , ประชาธิปไตย , การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746348094 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียนเรื่องการเมืองการปกครอง ระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า 1. ความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง ระหว่างนักศึกษาวิธีเรียนทางไกล นักศึกษาวิธีเรียนด้วยตนเอง และนักศึกษาวิธีเรียนแบบชั้นเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาวิธิเรียนด้วยตนเองมีความรู้มากกว่าทั้งนักศึกษาวิธีเรียนทางไกล และนักศึกษาวิธีเรียนแบบชั้นเรียน และนักศึกษาวิธีเรียนทางไกลมีความรู้มากกว่านักศึกษาวิธีเรียนแบบชั้นเรียน 2. เจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครอง ระหว่างนักศึกษาวิธีเรียนทางไกล นักศึกษาวิธีเรียนด้วยตนเอง และนักศึกษาวิธีเรียนแบบชั้นเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการเรียนเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน คือ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนื้อหาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการประเมินผล

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา กางอิ่ม . (2539). การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา กางอิ่ม . 2539. "การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา กางอิ่ม . "การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ขนิษฐา กางอิ่ม . การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.