ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒนาการสภาพขั้วในระดับนาโน และ สมบัติทางไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อเฟสของสารเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ PZT-PCoN

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิวัฒนาการสภาพขั้วในระดับนาโน และ สมบัติทางไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อเฟสของสารเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ PZT-PCoN
นักวิจัย : นราธิป วิทยากร
คำค้น : Dielectric properties , Lead zirconate titanate , phase transition , Piezoelectric Materials , การเปลี่ยนเฟส , วัสดุเพียโซอิเล็กทริก , สมบัติไดอิเล็กทริก , เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980013 , http://research.trf.or.th/node/2169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ (1-x)Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Co1/3Nb2/3)O3; x = 0.0-0.5 โดยศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้กับเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกในกลุ่มอื่นๆ เช่น Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3, Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3, (Pb,Ba)ZrO3 และ PbZrO3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3 ผลการวิจัยพบว่าสามารถสังเคราะห์ผง (1-x)PZT-xPCoN ในโครงสร้างเพอร์รอฟสไกด์ได้ในสัดส่วน ตั้งแต่ x = 0.0 ถึง 0.4 ในสัดส่วน x = 0.5 เกิดเฟสแปลกปลอมขึ้น ยิ่งไปว่านั้น พบการเปลี่ยนเฟสจาก เททระโกนอล เป็น รอมโบฮีดรอน เมื่อสัดส่วน Pb(Co1/3Nb2/3)O3 เพิ่มสูงขึ้น และที่สัดส่วน x = 0.3 แสดง การอยู่ร่วมกันของเฟส เททระโกนอล และ รอมโบฮีดรอน ผลของการเติม Pb(Co1/3Nb2/3)O3 ต่อการเปลี่ยนเฟสในเซรามิก Pb(Zr1/2Ti1/2)O3 คล้ายกับเซรามิกในระบบ Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3 และ Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 แต่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในเซรามิกกลุ่ม (Pb,Ba)ZrO3 และ PbZrO3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3 และเมื่อทำการปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก(1-x)Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Co1/3Nb2/3)O3; x = 0.0-0.5 ด้วยวิธี อบอ่อน (annealing) พบว่าเซรามิก PZT-PCoN มีค่าไดอิเล็กทริกเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 200% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้ Tm พบการเปลี่ยนเฟสที่ชัดเจนจาก เททระโกนอลไปเป็นรอมโบฮีดรอล เมื่อเพิ่มเวลาในการอบอ่อน ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนที่ทำการอบอ่อนเลื่อนเข้าใกล้จุดแนวรอบต่อเฟส การเพิ่มขึ้นของค่าไดอิเล็กทริกในเซรามิก Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Co1/3Nb2/3)O3 คล้ายกับเซรามิกในระบบ Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3 และ Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 The relationship between structure and properties of ferroelectric (1-x)Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Co1/3Nb2/3)O3; x = 0.0-0.5 ceramics was studied. The results were compared with other ferroelectric systems such as Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3, Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3, (Pb,Ba)ZrO3 and PbZrO3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3. The pure phase of perovskite structure was observed in the composition between x = 0.0 to 0.4. At the composition x = 0.5, the pyrochlore phase was presented. Furthermore, a transition from tetragonal to rhombohedral phase was observed, as Pb(Co1/3Nb2/3)O3 increased and the co-existence of tetragonal – rhombohedral phases occurred at composition x = 0.3. The influence of a Pb(Co1/3Nb2/3)O3 addition on the phase transition of the Pb(Zr1/2Ti1/2)O3 system was similar to that of the Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3 and Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 system. It is interesting to note that the phase transition in the Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Co1/3Nb2/3)O3 system showed a completely different mechanism from ceramics in the (Pb,Ba)ZrO3 and PbZrO3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3 system. The annealing process was selected to improve the dielectric properties of Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Co1/3Nb2/3)O3 ceramics. After annealing, a huge increase of up to 200% occurred in the dielectric constants, especially near the temperature of maximum dielectric constant. Transition from the tetragonal to rhombohedral phase was clearly seen from the XRD profile peak, splitting with increasing annealing time. From these results, it is clear that the composition of the annealed sample shifted very close to the MPB. The improvement in dielectric properties in Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Co1/3Nb2/3)O3 ceramics shows the same behavior as ceramics in the Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Zn1/3Nb2/3)O3 and Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Ni1/3Nb2/3)O3 system.

บรรณานุกรม :
นราธิป วิทยากร . (2551). วิวัฒนาการสภาพขั้วในระดับนาโน และ สมบัติทางไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อเฟสของสารเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ PZT-PCoN.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นราธิป วิทยากร . 2551. "วิวัฒนาการสภาพขั้วในระดับนาโน และ สมบัติทางไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อเฟสของสารเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ PZT-PCoN".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นราธิป วิทยากร . "วิวัฒนาการสภาพขั้วในระดับนาโน และ สมบัติทางไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อเฟสของสารเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ PZT-PCoN."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
นราธิป วิทยากร . วิวัฒนาการสภาพขั้วในระดับนาโน และ สมบัติทางไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อเฟสของสารเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ PZT-PCoN. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.