ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : จารุพร นิติพจน์
คำค้น : คุณภาพชีวิต -- ไทย -- ร้อยเอ็ด , เครื่องชี้ภาวะสังคม , ร้อยเอ็ด -- ภาวะสังคม , ร้อยเอ็ด -- ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิศา ชูโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746367501 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เทคนิควิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในขั้นแรก ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 11 ด้าน ไปสร้างเป็นแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร (6 คน) กลุ่มแม่บ้าน (7 คน) กลุ่มข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด (6 คน) กลุ่มพ่อค้า (7 คน) และกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น (6 คน) ได้ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต 14 ด้าน 103 ตัวบ่งชี้เดี่ยว จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในขั้นที่สอง นำแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน มีอายุระหว่าง 20-60 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดไม่น้อยกว่า 5 ปี เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้ตอบเอง และถ้าอ่านหนังสือไม่ออกหรือ สายตาไม่ดีใช้วิธีการสัมภาษณ์ และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ สกัดองค์ประกอบแบบวิธีองค์ประกอบสำคัญ และหมุนแกนแบบออบลิมิน พบว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 14 ด้าน 27 ตัวบ่งชี้รวม และ 88 ตัวบ่งชี้เดี่ยว ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย (5), ด้านอาหาร (3), ด้านสุขภาพ (2), ด้านเครื่องนุ่งห่ม (2), ด้านการส่งเสริมรายได้ (2), ด้านการศึกษา (2), ด้านครอบครัว (2), ด้านการคุมกำเนิด (1), ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (1), ด้านการพัฒนาจิตใจ (3), ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม (1), ด้านสาธารณูปโภค (1), ด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดี (1) และด้านความสะดวกสบายส่วนบุคคล (1)

บรรณานุกรม :
จารุพร นิติพจน์ . (2539). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุพร นิติพจน์ . 2539. "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุพร นิติพจน์ . "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จารุพร นิติพจน์ . การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.