ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิตรลดา จตุรนต์รัศมี
คำค้น : การบริหารการศึกษา , งานวิชาการของโรงเรียน -- การบริหาร , โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย , โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน , การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมรชัย ตันติเมธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746359819 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 29 คน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำนวน 29 คน และครูอาจารย์ จำนวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการมีการจัดระบบบริหารงานวิชาการโดยกำหนด แผนงานโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้จัดให้มีเอกสารหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) จัดให้บุคลากรทำความเข้าใจหลักสูตรโดยส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการประเมินคุณภาพนักเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการจัดแผนการเรียนโดยพิจารณาจากหลักสูตร จัดตารางสอนโดยการทำตารางสอนรวมและแยกชั้น ด้านสื่อการสอนมีการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนโดยการอบรม สัมมนา มีการจัดศูนย์บริการสื่อการสอน และมีการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมสื่อการสอน ด้านการพัฒนาครูทางวิชาการมีการจัดประชุมครูอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนในทุกปีการศึกษา และจัดให้มีการนิเทศภายใน ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนมีการกำหนดจุดประสงค์ของงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร มีการจัดทำข้อสอบแต่ละรายวิชาโดยครูอาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบเอง ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการปฎิบัติงานวิชาการ ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ขาดงบประมาณสนับสนุนในด้านการปฏิบัติตามแผนงาน เอกสารหลักสูตร และสื่อการสอน

บรรณานุกรม :
จิตรลดา จตุรนต์รัศมี . (2539). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรลดา จตุรนต์รัศมี . 2539. "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรลดา จตุรนต์รัศมี . "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จิตรลดา จตุรนต์รัศมี . การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.