ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , มาลินี ลิ้มโภคา , สมุทร สิริเวชพันธุ , รุ่งเจริญ กาญจโนมัย , พิบูล ไชยอนันต์ , วรวิทย์ ทัตตากร , พิเคราะห์ อาจทรงคุณ
คำค้น : ซัลโฟนาไมด์ , เนื้อสัตว์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสัตวแพทยศาสตร์์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ซัลโฟนาไมด์ใช้เป็นสารเคมีรักษาโรคจากเชื้อแบคทีเรียอย่างกว้างขวางมานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันยังใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์ด้วย ซัลฟาที่ใช้ในการรักษา ป้องกันหรือเป็นอาหารเสริม จะถูกขับออกจากร่างกายโดยทางไตเป็นส่วนใหญ่ ยาที่มีครึ่งชีวิตในพลาสมานานจะมีประสิทธิภาพสูงตามต้องการ จึงต้องมีการงดใช้ยาตามระยะเวลาที่กำหนดตามชนิดของยา ที่ใช้กับสัตว์แต่ละชนิด ก่อนที่จะนำสัตว์ไปฆ่าเพื่อเป็นอาหารของคนหรือบริโภคนม ไข่จากสัตว์ที่ได้รับยามาก่อนหน้านั้น ได้มีข้อกำหนดให้มีสารตกค้าง (acceptable level) ของซัลฟาทุกชนิดในเนื้อได้ 0.1 ppm (0.01 mg%) ในสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารทุกชนิด จากการศึกษาตัวอย่างจากเลือดกระบือ 104 ตัว โค 434 ตัว สุกร 347 ตัว ไก่ 214 ตัว เป็น 145 ตัว และปลา 66 ตัวอย่าง ด้วยวิธีที่ดัดแปลงจาก Bratton-Marshall พบสารตกค้างตั้งแต่ 0.5-20.0 ppm รวมกันคิดเป็นร้อยละ 51.0, 59.7, 42.7, 6.1, 79.3 และ 63.6 ของตัวอย่างที่ตรวจตามลำดับ ที่น่าสนใจก็คือ จากการศึกษาเลือดคนที่ไม่เคยกินยาซัลฟา 54 คน ยังพบสารนี้ตกค้างตั้งแต่ 0.5 ppm ขึ้นไปรวมกันคิดเป็นร้อยละ 9.3 ของตัวอย่างที่ตรวจ

บรรณานุกรม :
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , มาลินี ลิ้มโภคา , สมุทร สิริเวชพันธุ , รุ่งเจริญ กาญจโนมัย , พิบูล ไชยอนันต์ , วรวิทย์ ทัตตากร , พิเคราะห์ อาจทรงคุณ . (2527). การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , มาลินี ลิ้มโภคา , สมุทร สิริเวชพันธุ , รุ่งเจริญ กาญจโนมัย , พิบูล ไชยอนันต์ , วรวิทย์ ทัตตากร , พิเคราะห์ อาจทรงคุณ . 2527. "การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , มาลินี ลิ้มโภคา , สมุทร สิริเวชพันธุ , รุ่งเจริญ กาญจโนมัย , พิบูล ไชยอนันต์ , วรวิทย์ ทัตตากร , พิเคราะห์ อาจทรงคุณ . "การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , มาลินี ลิ้มโภคา , สมุทร สิริเวชพันธุ , รุ่งเจริญ กาญจโนมัย , พิบูล ไชยอนันต์ , วรวิทย์ ทัตตากร , พิเคราะห์ อาจทรงคุณ . การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.