ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สมชาย จิตะพันธ์กุล , วิทยากร อัศดรวิเศษ , ธีระพงษ์ ประทุมศิริ , ณัฐ กาญจนศิริ , สุภาวดี อร่ามวิทย์ , นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , เจษฎา ชินรุ่งเรือง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , วาทิต เบญจพลกุล , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , เอกชัย ลีลารัศมี , วันเฉลิม โปรา , ทับทิม อ่างแก้ว , ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ , แนบบุญ หุนเจริญ
คำค้น : วิศวกรรมไฟฟ้า , สิ่งประดิษฐ์ , การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี , นวัตกรรมทางเทคโนโลยี , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ , ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออนไลน์ -- การเชื่อมต่อทางอากาศของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 -- ระบบรู้จำเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยแบบชุดคำศัพท์ขนาดใหญ่ ระยะที่ 2 -- การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ -- ระบบสายอากาศชาญฉลาด ระยะที่ 2 -- การพัฒนาโปรแกรมการเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG4 เพื่อใช้ในการเข้ารหัสเชิงวัตถุ -- การศึกษาและพัฒนากระบวนการเข้าและถอดรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ตามมาตรฐาน MPEG-4 เพื่อส่งบนระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย -- การขจัดสัญญาณสะท้อนทางเสียงเมื่อมีสถานการณ์ Double-talk ในระบบการสัมมนาแบบสเตริโอ -- การสร้างจริงวงจรประมวลสัญญาณเบื้องต้นสำหรับภาพดิจิทัลด้วย VLSI -- การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของข้อมูลสื่อสารบนเครือข่ายในประเทศไทย -- การศึกษาโดยวิกฤตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายสื่อสาร -- การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ระบบสื่อสาร -- การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่ด้วยนิวรอลเนตเวิร์ก -- การประเมินประสิทธิภาพสำหรับโครงข่าย TCP/IP ผ่านดาวเทียม -- การประเมินช่องสัญญาณที่มีแหล่งจ่ายร่วมในช่องการสื่อสารที่เกิดการเฟดดิง -- วงจรวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ปีที่ 2 -- ชิปวงจรรวมเพื่อประมวลสัญญาณไฟฟ้า ระยะที่ 1 -- ซอฟท์แวร์คำนวณวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและโฟโตนิกส์ -- การเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการส่งข้อมูลในระบบสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง -- การประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ปี 2548 เลขที่ ครอ. 15046/004

บรรณานุกรม :