ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก
นักวิจัย : บุษยา ปิยารมย์
คำค้น : การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน , การนิเทศการศึกษา , การศึกษานอกระบบโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418787 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7269
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก ประชากรคือผู้บริหาร ข้าราชการครูและพนักงานราชการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. การเตรียมการนิเทศ ผู้บริหารชี้แจงวัตถุประสงค์ในที่ประชุมแก่ข้าราชการครูและพนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงานนิเทศระดมความคิดร่วมกันกำหนดแผนงานนิเทศด้านวิชาการ และผู้นิเทศมีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศและจัดเตรียมตารางการนิเทศ ปัญหารการเตรียมการนิเทศ ได้แก่ เอกสารการชี้แจงวัตถุประสงค์มีไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศด้านวิชาการ และขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 2. การดำเนินการนิเทศ ผู้นิเทศใช้กิจกรรมการนิเทศหลายวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศเป็นแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ติดตามผลการดำเนินงานจากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน รายงานผลเป็นเอกสารรายงาน และผู้บริหารให้คำแนะนำและกำลังใจแก่ผู้นิเทศ ปัญหารการดำเนินการนิเทศ ได้แก่ ผู้นิเทศมีหน้าที่รับผิดชอบหลายหน้าที่ทำให้ไม่มีเวลาในการนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้มีเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศด้านวิชาการไม่เพียงพอและงปประมาณมีไม่เพียงพอ 3.การประเมินผลการนิเทศ ผู้นิเทศใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล ในช่วงสิ้นสุดการดำเนินการนิเทศ จัดทำเป็นเอกสารรายงานผลและนำไปใช้ในการปรับปรุงวิธีดำเนินงาน ปัญหารการประเมินผลการนิเทศ ได้แก่ ขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล และบุคลากรไม่นำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

บรรณานุกรม :
บุษยา ปิยารมย์ . (2548). การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษยา ปิยารมย์ . 2548. "การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษยา ปิยารมย์ . "การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
บุษยา ปิยารมย์ . การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.