ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 114

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 114
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุเนตร ชุตินธรานนท์
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อธิการบดีออนไลน์ , สุเนตร ชุตินธรานนท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7266
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อ.ภูมิ เหลืองจามิกร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถทำคะแนนสอบได้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากการสอบวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ครั้งที่ 15 -- นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นการออกแบบประเภทเครื่องแต่งกายชาย จากการประกวดโครงการ Young Designer และนิสิตทีม Undiscovered Romance ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อผ้าโครงการ Made eans Be Me, Cotton Challenge 2007 -- งานถนนสายสุขภาพ -- ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ -- การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น -- อ.ดร.สุเนตร ชุติธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา -- บทบาทภาระกิจของสถาบันเอเชียศึกษา ซึ่งเน้นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอเชีย -- แนวทางการพัฒนาสถาบันเอเชียศึกษา -- หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

เวลา 39 นาที 46 วินาที

พันธกิจของสถาบันเอเชียศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุเนตร ชุตินธรานนท์ . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 114.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุเนตร ชุตินธรานนท์ . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 114".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุเนตร ชุตินธรานนท์ . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 114."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุเนตร ชุตินธรานนท์ . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 114. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.