ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สมชาย จิตะพันธ์กุล , ทับทิม อ่างแก้ว , เจษฎา ชินรุ่งเรือง , นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , วาทิต เบญจพลกุล , ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , พสุ แก้วปลั่ง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ดวงฤดี วรสุชีพ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , ธีรพงษ์ ประทุมศิริ , ณัฐ กาญจนศิริ , วิทยากร อัศดรวิเศษ
คำค้น : วิศวกรรมไฟฟ้า , สิ่งประดิษฐ์ , การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี , นวัตกรรมทางเทคโนโลยี , ระบบสื่อสารไร้สาย , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , เส้นใยนำแสง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สายอากาศชาญฉลาดสำหรับการสื่อสารไร้สาย ปีที่ 3 : การประมวลผลปริภูมิ-เวลาสำหรับระบบการสื่อสารไร้สายและสายอากาศชาญฉลาด -- การพัฒนาโปรแกรมการสร้างภาพความละเอียดสูงจากภาพความละเอียดต่ำ ระยะที่ 2 -- ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ปีที่ 4 : การพัฒนาการรู้จำเสียงพูดแบบเป็นประโยคเมื่อมีชุดคำศัพท์ขนาดใหญ่ -- การรู้จำใบหน้า -- ระบบโทรคมนาคมไร้สายยุคต่อไป ปีที่ 4 : การสื่อสารไร้สายแบบแถบกว้างมาก -- ซอฟต์แวร์คำนวณวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและโฟโตนิกส์ ปีที่ 3 : ซอฟท์แวร์วิเคราะห์เส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลีเมนต์-บีมพรอพาเกชัน -- การสร้างกลับภาพดิจิทัลความละเอียดสูง -- การปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงบนเครือข่าย X เฟสที่สอง -- การศึกษาและพัฒนากระบวนการเข้าและถอดรหัสสัญญาณวีดิโอตามมาตรฐาน MPG4 เพื่อส่งบนระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ปีที่ 4 : การเข้ารหัสวีดิทัศน์อัตราบิตต่ำเพื่อการส่งไร้สายและงานประยุกต์เชิงวัตถุ -- การประเมินช่องสัญญาณที่มีแหล่งจ่ายรวมในช่องการสื่อสารที่เกิดการเฟดดิง ปีที่ 4 -- การประเมินประสิทธิภาพสำหรับโครงข่าย TCP/IP ผ่านดาวเทียม ปีที่ 4 -- การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่ด้วยนิวรอลเนตเวิร์ก ปีที่ 4 -- การศึกษาโดยวิกฤตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายสื่อสาร ปีที่ 3 : การเฝ้าระวังและจัดการโครงข่ายเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายในอนาคต -- การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายเส้นใยแสงแบบ DWDM -- การประยุกต์วิศวกรรมทราฟฟิกในเครือข่ายของประเทศไทย -- การเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการส่งข้อมูลในระบบสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง ปีที่ 3 -- การประมวลผลภาพเชิงความร้อน ปีที่ 2 -- การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ระบบสื่อสาร ปีที่ 3 -- การแบ่งย่อยภาพ Magnetic resonance ปีที่ 2 -- การพัฒนาระบบติดตามภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติผ่านไอพี -- ระบบจำแนกแบบหลายตัวโดยกรรมวิธีการเข้ารหัสช่องสัญญาณและฐานหลักดิสคริมิแนนต์เฉพาะที่เสถียร

โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ปี 2548 เลขที่ ครอ. 2/2548

บรรณานุกรม :