ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ
นักวิจัย : เจริญ พิมพขันธ์
คำค้น : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและกิ่งอำเภอ. หน่วยศึกษานิเทศก์ , การนิเทศการศึกษา , ศึกษานิเทศก์ , การปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746359312 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า งานพัฒนาวิชาการ ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร และการนิเทศติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบคือ บุคลากรมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณ และขาดการส่งเสริมให้บุคลากรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร งานโครงการที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานโครงการแนะแนวในโรงเรียน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและโครงการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยวิธีการนิเทศติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การผลิต จัดทำสื่อและเครื่องมือการนิเทศ การให้คำปรึกษา เป็นวิทยากร ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ ผู้บริหารและครูไม่เห็นความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน งานโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ โครงการนิเทศภายในโรงเรียน โครงการนิเทศทางไกล โครงการอาหารกลางวัน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการนิเทศ ติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ งานวิจัยประเมินผลและบริการ ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การจัดทำป้ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการจัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การเป็นวิทยากร การนิเทศติดตามผล การศึกษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการเรียนการสอน การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนดีเด่น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร การให้คำแนะนำปรึกษา การจัดระบบการให้บริการยืมสื่อ การจัดประชุมปฏิบัติการผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน การจัดประกวดห้องสมุดดีเด่น การจัดอบรมครูบรรณารักษ์ ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการได้ครบ โรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่จัดห้องสมุดและมุมหนังสือของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ไม่อำนวย งานโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ งานกลุ่มโรงเรียน โดยวิธีการนิเทศติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดบุคลกร งานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การจัดทำโครงการพัฒนากลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบคือ งานที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่งานวิชาการโดยตรง

บรรณานุกรม :
เจริญ พิมพขันธ์ . (2539). การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจริญ พิมพขันธ์ . 2539. "การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจริญ พิมพขันธ์ . "การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
เจริญ พิมพขันธ์ . การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.