ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 104

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 104
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุกัญญา ค้ำชู
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อธิการบดีออนไลน์ , สุกัญญา ค้ำชู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2549 -- สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเืทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาภัณณวดี -- คณาจารย์จุฬาฯที่ได้รับเกียรติและยกย่องทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ -- ดร.พัชราลัย วงศ์บุญสิน จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิจัย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ระดับ 10 ทางด้านประชากรกับการย้ายถิ่น -- นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางเทคโนโลยีทางอาหารเป็นสมัยที่5 -- นางสุกัญญา ค้ำชู ผู้อำนวยการสำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์แห่งจุฬาฯ -- กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ากับมหาวิทยาลัย -- นิตยสารจามจุรี -- กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ -- พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร.

เวลา 32 นาที 43 วินาที

สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์กับกิจกรรมเชื่อมประสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย -นิสิตเก่าจุฬาฯ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุกัญญา ค้ำชู . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 104.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุกัญญา ค้ำชู . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 104".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุกัญญา ค้ำชู . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 104."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สุกัญญา ค้ำชู . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 104. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.