ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.
นักวิจัย : สุดารัตน์ บุญยง
คำค้น : แบคทีเรีย , บาซิลลัส , สารต้านจุลชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ส่งศรี กุลปรีชา , อมร เพชรสม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741433832 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

จากการคัดกรอง Bacillus spp. จำนวน 5 สายพันธุ์ ที่แยกได้จากดินในประเทศไทยซึ่งสามารถยับยั้ง จุลินทรีพย์ทดสอบด้วยวิธี cross streak พบว่า Bacillus sp. K-05 ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรีย แกรมลบยีสต์และราเส้นใยได้ ศึกษาการสร้างสารด้านจุลชีพในอาหารเหลว NB TSB และ LB โดย วิธี paper disc diffusion พบว่าส่วนใสที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อในอาหาร LB ยับยั้งจุลินทรีย์ทดสอบได้ ดีกว่า ส่วนใสที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อในอาหาร NB และ TSB โดยพบว่าสามารถยับยั้งแบคทีเรีย แกรมบวก ได้แก่ Bacillus subtilis ATCC6633 Staphylococcus aureus ATCC25923 และ Micrococcus luteus แบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ Serratia sp. และราเส้นใยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ Aspergillus oryzae Fusarium sp. และ Alternaria sp. แต่ไม่พบการยับยั้งยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และ Candida albicans สารต้านจุลชีพในส่วนใสซึ่งเก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 10 เดือน มีฤทธิ์ยับยั้ง จุลินทรีย์ได้ แตกต่างกัน โดยพบว่าการยับยั้งจุลินทรีย์ทดสอบค่อย ๆ ลดลงตามระยะเวลา โดยมีการ ยับยั้งได้นาน ถึง 4-7 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ทดสอบสารต้านจุลชีพทนต่อความร้อนระหว่าง 60-100 องศาเซลเซียส โดยมีผลยับยั้งจุลินทรีย์ทดสอบได้แตกต่างกัน เมื่อได้รับความร้อนที่ 121 องศาเซลเซียส พบว่าไม่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ทุกชนิดที่นำมาศึกษา การจำแนกสปีชีส์ของ Bacillus sp. K-05 โดยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA และเปรียบเทียบกับข้อมูลใน GenBank พบว่ามีความเหมือนกับ Bacillus subtilis M04 เท่ากับ 99% จึงจัดว่า Bacillus sp. K-05 เป็น Bacillus subtilis การสกัดแยกสารต้านจุลชีพด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตทยับยั้ง จุลินทรีย์ทดสอบได้ดีกว่าสารสกัดเฮกเซนและสารสกัดเอทิลอีเทอร์ การแยกสารต้านจุลชีพโดย โครมาโทกราฟี แบบผิวบางด้วยระบบตัวพา คือ เมทานอล-เอทิลอะวิเตท (5:95) พบว่าแยกสารได้ 5 ตำแหน่ง มีค่า Rf เท่ากับ 0.21 0.33 0.43 0.55 และ 0.79 ผลการทำสารต้านจุลชีพให้บริสุทธิ์ด้วย คอลัมน์โครมาโทรกราฟี โดยมีระบบตัวพา คือ เฮกเซน-เอทิลอะซิเตท ได้สารที่บริสุทธิ์ 2 สาร มีลักษณะเป็นผงสีครีม ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก ได้แก่ B. subtilis ATCC6633 S. aureus ATCC25923 และ M. luteus จากการวิเคราะห์ โครงสร้างโดยวิธีทางเคมี สรุปได้ว่าสารที่ I คือ cyclo(Leu-Pro) มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 210.1446 สารที่ II คือ cyclo(Val-Pro) มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 196.1269 ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานมาก่อนว่ามีสาร cyclic dipeptide ดังกล่าวเป็นสารต้านจุลชีพที่ผลิต จาก B. subtilis

บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ บุญยง . (2548). สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดารัตน์ บุญยง . 2548. "สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดารัตน์ บุญยง . "สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุดารัตน์ บุญยง . สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.