ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สินีนาถ เส็งหนองแบน
คำค้น : การพัฒนาที่ดิน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , เขตบึงกุ่ม (กรุงเทพฯ) -- ที่อยู่อาศัย , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- ไทย , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดุษฎี ชาญลิขิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741422083 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยสร้างแบบจำลอง ที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในเขตบึงกุ่ม ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านที่อยู่อาศัยนี้ เริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย เพื่อใช้ในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมด้านที่อยู่อาศัย แล้วใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการให้ค่าน้ำหนักความสำคัญแก่ปัจจัยและค่าอันดับแก่ ทางเลือกของปัจจัยมาสร้างเป็นแบบจำลอง ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลกราฟิกและฐานข้อมูล ตามลักษณะที่ทำการออกแบบและสร้างเก็บไว้ให้แก่ระบบ ซึ่งข้อมุลในฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์ ด้วยแบบจำลองที่สร้างขึ้น และเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน จึงเขียน โปรแกรมด้วยภาษาภาพในการเรียกใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา ซอฟท์แวร์บนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสาน กราฟิกกับผู้ใช้งาน อันจะช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินผลทางเลือกของการตัดสินใจ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสนับสนุน การตัดสินใจ เพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่าพื้นที่เหมาะสมมาก สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 4.38 ของพื้นที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ว่างอยู่ติดถนนซอย ในบริเวณที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ส่วนพื้นที่เหมาะสม ปานกลางสำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 71.73 ของพื้นที่เหมาะสมทั้งหมด ซึ่งอยู่ในบริเวณ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่ดินราคาไม่แพงและอยู่ภายในรัศมีการให้บริการต่าง ๆ ของชุมชน พื้นที่เหมาะสม น้อยสำหรับพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นที่พื้นลุ่มและอยู่ในบริเวณที่มีระยะห่างจากการให้บริการต่างๆ ของชุมชนมาก คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 13.90 ของพื้นที่เหมาะสมทั้งหมด

บรรณานุกรม :
สินีนาถ เส็งหนองแบน . (2548). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินีนาถ เส็งหนองแบน . 2548. "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินีนาถ เส็งหนองแบน . "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สินีนาถ เส็งหนองแบน . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.