ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุน
นักวิจัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่วนประกันคุณภาพ
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การบริหาร , การควบคุมคุณภาพ , การบริหารเวลา , การกำหนดลำดับงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในกระบวนการจ่ายทุนผู้ช่วยสอน -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาของการขอถ่ายเอกสารของนิสิตช่วยจัดงานนิทรรศการ -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาสำหรับขั้นตอนการขอใช้รถ -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการคืนครุภัณฑ์ -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการรับตัวอย่าง -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาสำหรับขั้นตอนการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาสำหรับขั้นตอนการลา -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารที่หน่วยงานอื่นขอ -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาสำหรับขั้นตอนการประสานงานการเพิ่มจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาสำหรับวิธีลดการตรวจสอบการพันสภาพ การเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในขั้นตอนการซ่อมเครื่องปรับอากาศ -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการสั่งผลิตสื่อวีดิทัศน์ -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการจัดทำปฏิทินการศึกษาใช้ในคณะ -- การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการเสนอเรื่อง/การเดินหนังสือ

บรรณานุกรม :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่วนประกันคุณภาพ . (). คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุน.
    กรุงเทพมหานคร : .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่วนประกันคุณภาพ . . "คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุน".
    กรุงเทพมหานคร : .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่วนประกันคุณภาพ . "คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุน."
    กรุงเทพมหานคร : , . Print.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่วนประกันคุณภาพ . คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุน. กรุงเทพมหานคร : ; .