ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สมชาย จิตะพันธ์กุล , ทับทิม อ่างแก้ว , เจษฎา ชินรุ่งเรือง , นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , วาทิต เบญจพลกุล , ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , พสุ แก้วปลั่ง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ดวงฤดี วรสุชีพ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , วิทยากร อัศดรวิเศษ
คำค้น : วิศวกรรมไฟฟ้า , สิ่งประดิษฐ์ , การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี , นวัตกรรมทางเทคโนโลยี , ระบบสื่อสารไร้สาย , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , เส้นใยนำแสง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สายอากาศชาญฉลาดสำหรับการสื่อสารไร้สาย ปีที่ 4 : การประมวลผลปริภูมิ-เวลา สำหรับระบบการสื่อสารไร้สายและสายอากาศชาญฉลาด / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- การพัฒนาโปรแกรมการสร้างภาพความละเอียดสูงจากภาพความละเอียดต่ำ ปีที่ 2 / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ปีที่ 5 : การพัฒนาการรู้จำเสียงพูดแบบเป็นประโยคเมื่อมีชุดคำศัพท์ขนาดใหญ่ / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- การรู้จำใบหน้า ปีที่ 2 /สมชาย จิตะพันธ์กุล -- ระบบโทรคมนาคมไร้สายยุคต่อไป ปีที่ 5 : การสื่อสารไร้สายแบบแถบกว้างมาก -- ซอฟต์แวร์คำนวณวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและโฟโตนิกส์ ปีที่ 4 / ทับทิม อ่างแก้ว -- การสร้างกลับภาพดิจิทัลความละเอียดสูง ปีที่ 2 / เจษฎา ชินรุ่งเรือง -- การปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงบนเครือข่าย X เฟสที่ 3 / นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย -- การศึกษาและพัฒนากระบวนการเข้าและถอดรหัสสัญญาณวีดิโอตามมาตรฐาน MPEG4 เพื่อส่งบนระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ปีที่ 5 / สุภาวดี อร่ามวิทย์ -- การประเมินประสิทธิภาพสำหรับโครงข่าย TCP/IP ผ่านดาวเทียม ปีที่ 5 / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ -- การประเมินช่องสัญญาณที่มีแหล่งจ่ายรวมในช่องการสื่อสารที่เกิดการเฟดดิง ปีที่ 5 / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ -- การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่ด้วยนิวรอลเนตเวิร์ก ปีที่ 5 / วาทิต เบญจพลกุล -- การศึกษาโดยวิกฤตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายสื่อสาร ปีที่ 4 / ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร -- การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายเส้นใยแสงแบบ DWDM ปีที่ 2 / พสุ แก้วปลั่ง -- การประยุกต์วิศวกรรมทราฟฟิกในเครือข่ายของประเทศไทย ปีที่ 2 / เชาวน์ดิศ อัศวกุล -- การเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการส่งข้อมูลในระบบสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง ปีที่ 4 / ดวงฤดี วรสุชีพ -- การประมวลผลภาพเชิงความร้อน ปีที่ 3 / สมชาย จิตะพันธู์กุล -- การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ระบบสื่อสาร ปีที่ 4 /ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ -- การแบ่งย่อยภาพ Magnetic resonance ปีที่ 3 / ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช -- การแบ่งส่วนภาพโดยใช้ระเบียบวิธีชุดระดับ / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- ระบบจำแนกแบบหลายตัวโดยกรรมวิธีการเข้ารหัสช่องสัญญาณและฐานหลักดิสคริมิแนนต์เฉพาะที่เสถียร ปีที่ 2 / วิทยากร อัศดรวิเศษ

บรรณานุกรม :
สมชาย จิตะพันธ์กุล , ทับทิม อ่างแก้ว , เจษฎา ชินรุ่งเรือง , นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , วาทิต เบญจพลกุล , ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , พสุ แก้วปลั่ง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ดวงฤดี วรสุชีพ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , วิทยากร อัศดรวิเศษ . (2551). โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย จิตะพันธ์กุล , ทับทิม อ่างแก้ว , เจษฎา ชินรุ่งเรือง , นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , วาทิต เบญจพลกุล , ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , พสุ แก้วปลั่ง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ดวงฤดี วรสุชีพ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , วิทยากร อัศดรวิเศษ . 2551. "โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย จิตะพันธ์กุล , ทับทิม อ่างแก้ว , เจษฎา ชินรุ่งเรือง , นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , วาทิต เบญจพลกุล , ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , พสุ แก้วปลั่ง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ดวงฤดี วรสุชีพ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , วิทยากร อัศดรวิเศษ . "โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สมชาย จิตะพันธ์กุล , ทับทิม อ่างแก้ว , เจษฎา ชินรุ่งเรือง , นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , วาทิต เบญจพลกุล , ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , พสุ แก้วปลั่ง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ดวงฤดี วรสุชีพ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , วิทยากร อัศดรวิเศษ . โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.